BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/308/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2004 - 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
W Załączniku do Uchwały Nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia
30 września 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2004 – 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1.W rozdziale VIII ,,Projekty Planu Rozwoju Lokalnego” Tabela nr 31 ,,Wykaz projektów planowanych do realizacji w latach 2004 - 2006” dodaje się następujące projekty:

Symbol Tytuł projektu Okres realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
A Modernizacja ul.
Witosa, Warmińskiej,
Mazurskiej w Białej Piskiej łącznie
z ciągami pieszymi 2005 – 2006 600.000 150.000 450.000
A Termomodernizacja
budynków mieszkalnych 2005 – 2006 100.000 25.000 75.000
A Budowa sieci
wodociągowej Biała
Piska – Kożuchy Małe-
Komorowo 2005 - 2006
800.000 200.000 600.000
A Zagospodarowanie
stawu w Białej Piskiej 2005 – 2006
200.000 50.000 150.000
A Urządzenie placu
w centrum Drygał od
ulicy Kościuszki 2005 – 2006 60.000 15.000 45.000
B Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży, w tym
osób niepełnosprawnych 2005 – 2006 ------ ----- -----


A Budowa
i modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Piska 2005 – 2006
85.000 21.250 63.750


2. W rozdziale VIII ,,Projekty Planu Rozwoju Lokalnego” Tabela nr 32 ,,Projekty drugiej grupy” dodaje się następujące projekty:

Symbol Tytuł projektu Okres
realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
A Budowa kotłowni ekologicznej
z uwzględnieniem
sieci ciepłowniczej
Osiedla Witosa 2007 – 2013 20 mln. 5 mln. 15 mln.


3.W rozdziale VIII ,,Projekty Planu Rozwoju Lokalnego” po charakterystyce projektu
,,Modernizacja sieci ciepłowniczej w Białej Piskiej” dodaje się charakterystykę projektów
wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego paragrafu:

A.
1.Tytuł projektu
Modernizacja ul. Witosa, Warmińskiej, Mazurskiej w Białej Piskiej łącznie z ciągami pieszymi
2.Miejsce realizacji
Biała Piska Osiedle Witosa
3.Uzasadnienie projektu
Ulice Witosa, Warmińska, Mazurska są zlokalizowane na Osiedlu Witosa, które zamieszkuje największa liczba mieszkańców miasta Biała Piska.
4.Opis projektu
Zakres rzeczowy zadania polega na wykonaniu remontów ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego. Są to ulice o nawierzchni betonowej (Warmińska, Mazurska) i od czasu wybudowania w latach osiemdziesiątych podlegają ciągłej degradacji. Projekt rozwiąże problem bezpieczeństwa ruchu, zwiększy funkcjonalność osiedla mieszkaniowego pod względem jakości obsługi komunikacyjnej. Wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej.
5.Cele projektu
Cel globalny: modernizacja infrastruktury technicznej,
Cel szczegółowy: poprawa dostępności komunikacyjnej
Cel operacyjny: poprawa jakości dróg na Osiedlu Witosa
Wskaźniki celów –mierniki:
Produktu- wybudowanie odcinków drogi utwardzonej
Rezultatu- ilość utwardzonych dróg
Oddziaływania- wzrost atrakcyjności zamieszkania
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu,
*studium wykonalności projektu,
*przygotowanie dokumentacji przetargowej,
*przeprowadzenie przetargu,
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu,
*wykonanie inwestycji,
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Końcowi – Gmina Biała Piska
Ostateczni – lokalna społeczność
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa
Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Modernizacja ul. Witosa,
Warmińskiej, Mazurskiej w Białej Piskiej łącznie z ciągami pieszymi 2005 – 2006 600.000 150.000 450.000


A.
1.Tytuł projektu
Termomodernizacja budynków mieszkalnych
2.Miejsce realizacji
Miasto i Gmina Biała Piska
3.Uzasadnienie projektu
Budynki gminne są budynkami bardzo wyeksploatowanymi technicznie. Szczególnie wysokie koszty związane z ich utrzymaniem pochłania ogrzewanie budynków. Wykonanie prac
w zakresie termomodernizacji budynków pozwoliłoby na znaczne odciążenie budżetu gminnego.
4.Opis projektu
Projekt będzie realizowany dwuetapowo. W pierwszym etapie przewiduje się następujące działania:
-izolacja termiczna dachów,
-wykonanie nowego poszycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową.
W drugim etapie przewiduje się:
-wykonanie odwodnienia i izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych,
-docieplenie ścian zewnętrznych,
-wykonanie obróbek blacharskich.
5.Cele projektu
Cel globalny: aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów wiejskich
Cel szczegółowy: rozwój infrastruktury społecznej,
Cel operacyjny – poprawa stanu technicznego budynków
Wskaźniki celów –mierniki:
Produktu - wykonanie termomodernizacji budynków
Rezultatu – oszczędności ekonomiczne związane z utrzymaniem budynków
Oddziaływania- poprawa stanu technicznego budynków
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę,
*studium wykonalności projektu,
*ocena oddziaływania na środowisko,
*przygotowanie dokumentacji przetargowej,
*przeprowadzenie przetargu,
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu,
*wykonanie inwestycji,
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Końcowi – Samorząd Gminy Biała Piska
Ostateczni – lokalna społeczność
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa
Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Termomodernizacja budynków
mieszkalnych
2005 – 2006 100.000 25.000 75. 000

A.
1.Tytuł projektu
Budowa sieci wodociągowej Biała Piska – Kożuchy Małe – Komorowo-Kolonia Kawałek
2.Miejsce realizacji
Miejscowości Kożuchy Małe i Komorowo leżą przy trasie Biała Piska – Szczuczyn, Biała Piska – Skarżyn w odległości ok. 2 km od miasta Biała Piska. Miejscowość Kolonia Kawałek na trasie Biała Piska – Kaliszki.
3.Uzasadnienie projektu
Mieszkańcy Kożuch Małych, Komorowa i Kolonii Kawałek zgłaszają zapotrzebowanie wybudowania wodociągu.
4.Opis projektu
Projekt przewiduje budowę wodociągu we wsiach: Kożuchy Małe, Komorowo i Kolonia Kawałek.
5.Cele projektu
Cel globalny: Rozbudowa infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: Poprawa jakości życia mieszkańców
Cel operacyjny: Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców
Wskaźniki celów –mierniki:
Produktu – ujęcie wody
Rezultatu – poprawa jakości wody pitnej
Oddziaływania- zabezpieczenie potrzeb mieszkańców
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę
*studium wykonalności projektu
*ocena oddziaływania na środowisko
*przygotowanie dokumentacji przetargowej
*przeprowadzenie przetargu
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu
*wykonanie inwestycji
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Końcowi - Samorząd Gminy Biała Piska
Ostateczni- lokalna społeczność8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa

Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Budowa sieci wodociągowej Biała Piska – Kożuchy Małe – Komorowo-Kolonia Kawałek 2005 – 2006 1.200.000 300.000 900.000

A.
1.Tytuł projektu
Zagospodarowanie stawu w Białej Piskiej
2.Miejsce realizacji
Miasto Biała Piska
3.Uzasadnienie projektu
Staw w Białej Piskiej jest jedynym zbiornikiem wodnym w mieście. Jest on w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych i oddany w dzierżawę Gminie Biała Piska. Duże zanieczyszczenie stawu i brak zagospodarowania przynależnego do niego terenu sprawia, że nie stanowi on atrakcji turystycznej.
4.Opis projektu
Projekt przewiduje oczyszczenie stawu, budowę kładki, oświetlenie terenu wokół stawu i jego zagospodarowanie pod względem turystycznym.
5.Cele projektu
Cel globalny: modernizacja infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: poprawa stanu czystości wód w miejskim zbiorniku wodnym
Cel operacyjny: przygotowanie miejsca wypoczynku w mieście
Wskaźniki celów –mierniki:
Rezultatu – oczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół stawu
Produktu – pozyskanie zbiornika wodnego jako miejsca wypoczynku mieszkańców
Oddziaływania- wzrost atrakcyjności miejsca zamieszkania
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu,
*studium wykonalności projektu,
*przygotowanie dokumentacji przetargowej,
*przeprowadzenie przetargu,
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu,
*wykonanie inwestycji,
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Ostateczni – Samorząd Gminy Biała Piska
Końcowi – lokalna społeczność
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa
Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Zagospodarowanie
stawu w Białej Piskiej 2005 - 2007 200.000 50.000 150.000A.
1.Tytuł projektu
Urządzenie placu w Drygałach od ul. Kościuszki i od ul. Grunwaldzkiej
2.Miejsce realizacji
Plac w Drygałach od ulicy Kościuszki i od ul. Grunwaldzkiej
3.Uzasadnienie projektu
Zasadniczym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności miejscowości, a szczególnie tworzenie przyjaznego środowiska, jak również warunków do rekreacji.
4.Opis projektu
Zadanie będzie polegać na wyrównaniu terenu placu, ułożeniu nawierzchni i zakupie różnorodnych urządzeń zabawowych, sprawnościowych i sportowych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży szkolnej. Urządzenia te będą spełniały polskie i europejskie normy potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Cechować się będą odpornością na intensywne użytkowanie i wysokim poziomem bezpieczeństwa.
5.Cele projektu
Cel globalny: modernizacja infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: poprawa wizerunku miejscowości
Cel operacyjny: zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości
Wskaźniki celów –mierniki:
Produktu - wybudowanie odcinka utwardzonego placu
Rezultatu – poprawa wizerunku miejscowości
Oddziaływania - ilość utwardzonych odcinków
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu
*studium wykonalności projektu
*przygotowanie dokumentacji przetargowej
*przeprowadzenie przetargu
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu
*wykonanie inwestycji
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Ostateczni – Samorząd Gminy Biała Piska
Końcowi – lokalne społeczność
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa
Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Urządzenie placu w Drygałach od ul.Kościuszki i od ul.
Grunwaldzkiej 2005 – 2006 60.000 15.000 45.000

B
1.Tytuł projektu
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych
2.Miejsce realizacji
Teren Gminy Biała Piska.
3.Uzasadnienie projektu
Młodzież z obszarów wiejskich znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, w tym młodzież niepełnosprawna, ma utrudniony dostęp do kształcenia się na wyższym etapie. Jednocześnie znaczny koszt kształcenia na uczelniach wyższych stanowi niejednokrotnie poważną barierę uniemożliwiającą kontynuowanie nauki.
4.Opis projektu
Projekt przewiduje ufundowanie stypendiów dla kształcącej się młodzieży wiejskiej oraz organizowanie stażów dla absolwentów szkół wyższych.
5.Cele projektu
Cel globalny: Rozwój zasobów ludzkich
Cel szczegółowy: Wzrost liczby wykształconych na terenach wiejskich
Cel operacyjny: Wsparcie dla uczącej się młodzieży i studentów
Wskaźniki celów –mierniki:
Produktu - Ilość osób korzystających ze stypendiów i stażów
Rezultatu - Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
Oddziaływania - Udział absolwentów pobierających stypendia, którzy znaleźli zatrudnienie
w ogólnej liczbie absolwentów
6.Zasady wdrażania projektu:
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu,
*zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów,
*rozliczenie inwestycji i monitoring projektu przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Końcowi- Samorząd Gminy Biała Piska
Ostateczni – młodzież
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa

Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych 2007 – 2013 - - -

A.
1.Tytuł projektu
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Biała Piska
2.Miejsce realizacji
Miasto Biała Piska i miejscowości gminne.
3.Uzasadnienie projektu
Realizacja projektu umożliwi zainteresowanie inwestorów oraz wzrost budownictwa mieszkaniowego,
4.Opis projektu
Inwestycja obejmuje budowę dodatkowych punktów świetlnych oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Biała Piska i miejscowościach gminnych
5.Cele projektu
Cel globalny: rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
Cel szczegółowy: poprawa jakości życia mieszkańców
Cel operacyjny: poprawa bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej
Wskaźniki celów –mierniki:
Produktu- instalacja dodatkowych punktów świetlnych przy drogach gminnych
Rezultatu –poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców
Oddziaływania- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę
*przygotowanie dokumentacji przetargowej,
*przeprowadzenie przetargu,
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu,
*wykonanie inwestycji,
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddania inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Końcowi – Samorząd Gminy Biała Piska
Ostateczni – lokalna społeczność i potencjalni inwestorzy
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa
Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Biała Piska 2005 - 2006 150.000 37.500 112.500

A.
1.Tytuł projektu
Budowa kotłowni ekologicznej z uwzględnieniem sieci ciepłowniczej Osiedla Witosa
i pozostałej części miasta wraz z likwidacją 4 kotłowni węglowych.
2.Miejsce realizacji
Miasto Biała Piska.
3.Uzasadnienie projektu
Na terenie miasta Biała Piska istnieje 5 kotłowni na ul. Witosa, ul. Piłsudskiego, ul. Dolnej, ul. Sienkiewicza. Są to kotłownie, w których istnieje przestarzała technologa, sprawność urządzeń w kotłowni jest na poziomie 50 %. Takie funkcjonowanie kotłowni zwiększa ich koszty utrzymania i powoduje zanieczyszczenie powietrza.
4.Opis projektu
Likwidacja kotłowni na ul. Piłsudskiego, ul. Dolnej i na ul. Sienkiewicza. Miasto byłoby zaopatrywane w ciepło z jednej nowoczesnej i ekologicznej kotłowni.
5.Cele projektu
Cel globalny: budowa kotłowni ekologicznej
Cel szczegółowy: poprawa jakości systemu grzewczego
Wskaźniki celów –mierniki:
Rezultatu- wybudowanie nowoczesnej, ekologicznej kotłowni
Produktu - zmniejszenie kosztów ogrzewania
Oddziaływania- poprawa jakości systemu grzewczego
6.Zasady wdrażania projektu:
*wykonanie projektu
*studium wykonalności projektu
*ocena oddziaływania na środowisko
*przygotowanie dokumentacji przetargowej
*przeprowadzenie przetargu
*wybór wykonawcy i podpisanie kontraktu
*wykonanie inwestycji
*rozliczenie inwestycji i monitoring przez 5 lat od oddanie inwestycji
7.Beneficjenci projektu
Końcowi – Samorząd Gminy Biała Piska
Ostateczni – lokalna społeczność
8.Harmonogram realizacji i tabela finansowa

Projekt Lata realizacji Budżet w

Ogółem PLN ( w tym

Środki własne vat)

FS
Budowa kotłowni ekologicznej
z uwzględnieniem sieci ciepłowniczej Osiedla Witosa i pozostałej części miasta wraz z likwidacją 4 kotłowni węglowych. 2005 – 2006
z dalszą
kontynuacją
2007 – 2013 20 mln. zł. 5 mln. 15 mln.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:57
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:14
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2722 razy