BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/317/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Biała Piska
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt.1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 20, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/234/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 4 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Biała Piska (Dziennik Urzędowy Woj. Warmi.-Maz. Nr 191 poz. 2715) § 1 ust. 11 pkt.3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Rada kieruje skargę do rozpoznania przez odpowiednią merytoryczną komisję stałą Rady
Miejskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:56
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:16
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1828 razy