BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/315/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie
zmiany nazwy miejscowości z obecnego brzmienia Zatorze na nowe brzmienie ,,Zatorze
Kolonia”
4. Zmiany nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2
Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do Uchwały Nr XXX/315/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2005rUzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

Wystąpienie w sprawie zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Zatorze” na brzmienie ,,Zatorze Kolonia” , uzasadnione jest potrzebą ustalenia zgodności nazwy wpisanej do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce i TERYTU, z nazwą która funkcjonuje i jest stosowana na terenie Gminy Biała Piska . Jest ona częścią składową Kaliszk.
,,Zatorze Kolonia” jest miejscowością położoną w odległości 1,5 km od Białej Piskiej.
Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa od zawsze figurują w wykazie nazw miejscowości w gminie. W miejscowości tej mieszka 17 mieszkańców, w tym 14 osób uprawnionych. Data najstarszego meldunku to rok 1945.
Głównym zajęciem mieszkańców Zatorze Kolonia jest rolnictwo. Między innymi z uwagi na zmiany zachodzące w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz celem wpisania miejscowości i jej mieszkańców do centralnej bazy danych osób ubiegających się o dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKS) zachodzi potrzeba ujednolicenia nazwy miejscowości Zatorze Kolonia. W miejscowości tej rozwija się mała przedsiębiorczość. Mieszkańcy wyżej wymienionej miejscowości ubiegają się o środki finansowe w ramach programów wsparcia:
- dla gospodarstw niskotowarowych,
- na poprawę standardów infrastruktury,
- dla młodych rolników,
- na inwestycje w gospodarstwach,
- na rozwój agroturystyki i poprawę wizerunku estetycznego wsi.
Zmiana nazwy poprzez wpis do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowała żadnymi wydatkami finansowymi dla mieszkańców Zatorze Kolonia bowiem
w dalszym ciągu będą mieli ten sam meldunek.
Przeprowadzona konsultacja społeczna wśród mieszkańców potwierdza, że są oni za zmianą
nazwy, tj. ustaleniem jej w brzmieniu stosowanym w Gminie Biała Piska. Potwierdzeniem istnienia miejscowości w Gminie Biała Piska o nazwie Zatorze Kolonia jest fakt umieszczenia jej na mapie geodezyjnej.
W związku z powyższym i zgodnie z wolą społeczności zachodzi potrzeba zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Zatorze” na brzmienie ,,Zatorze Kolonia”.
Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:55
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:15
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1769 razy