BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/314/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie
zmiany nazwy miejscowości z obecnego brzmienia Szkody na nowe brzmienie Szkody
Kolonia.
3. Zmiany nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2
Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXX/ 314/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 03 marca 2005r.
Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

Konieczność wystąpienia w sprawie zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Szkody” na brzmienie ,Szkody Kolonia”, wynika z potrzeby umieszczenia jej jednolitej
nazwy w urzędowym wykazie miejscowości i w TERYCIE. Są one częścią składową wsi Szkody.
Źródła historyczne ( ,,Pisz z Dziejów Miasta i Powiatu” Olsztyn 1970 Pojezierze) podają datę powstania (lokacji) Szkód przed 1471 r., przywilej wydano w 1484 r., obszar wsi 38 włók, prawo na jakim założono miejscowość – prawo magdeburskie, data założenia szkoły 1820, liczba nauczycieli – 1, urzędowa nazwa wsi obowiązująca na początku XX stulecia – Skodden, 1938 Schoden, liczba mieszkańców tej miejscowości wykazana poprzez spis powszechny z maja 1939 r. – 300.
Szkody Kolonia są miejscowością położoną w odległości 2 km od wsi o nazwie Szkody,
a o 3 km od Białej Piskiej.
Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa od zawsze figurują w wykazie nazw miejscowości w gminie. W miejscowości tej mieszka 9 mieszkańców, w tym 8 osób uprawnionych . Data najstarszego meldunku to rok 1947.
Z uwagi na to, że w Gminie Biała Piska jest już miejscowość o nazwie ,,Szkody” i celem jej
odróżnienia od miejscowości ,Szkody Kolonia” stosowano wyróżnik ,Kolonia”, który w tym przypadku jest częścią składową nazwy, jak i rodzajem miejscowości.
Głównym zajęciem mieszkańców Szkód Kolonii jest rolnictwo. Między innymi na zmiany zachodzące w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz celem wpisania miejscowości i jej mieszkańców do centralnej bazy danych osób ubiegających się o dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKS) zachodzi potrzeba nadania ustalenia nazwy miejscowości w brzmieniu stosowanym w gminie. Mieszkańcy Szkód Kolonii ubiegają się o środki finansowe w ramach programów wsparcia:
- dla gospodarstw niskotowarowych,
- na poprawę standardów infrastruktury,
- dla młodych rolników,
- na inwestycje w gospodarstwach,
- na poprawę wizerunku estetycznego wsi.
Zmiana nazwy poprzez wpis do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowała żadnymi wydatkami finansowymi dla mieszkańców Szkód Kolonii bowiem
w dalszym ciągu będą mieli ten sam meldunek.
Przeprowadzona konsultacja społeczna wśród mieszkańców Szkód Kolonii potwierdza, że mieszkańcy tej miejscowości są za zmianą nazwy w brzmieniu stosowanym w Gminie Biała Piska. Potwierdzeniem istnienia miejscowości w Gminie Biała Piska o nazwie ,Szkody Kolonia” jest fakt jej umieszczenia na mapie geodezyjnej.
W związku z powyższym i zgodnie z wolą społeczności zachodzi potrzeba zmiany nazwy wyżej wymienionej miejscowości z brzmienia ,,Szkody” na brzmienie ,,Szkody Kolonia” .


Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:54
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:15
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1737 razy