BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/313/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie
zmiany nazwy miejscowości z obecnego brzmienia Konopki na nowe brzmienie ,,Kolonia
Konopki”
2. Zmiany nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2
Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/313/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2005r.


Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

Konieczność wystąpienia w sprawie zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Konopki” na brzmienie ,,Kolonia Konopki”, wynika z potrzeby umieszczenia jej
w urzędowym wykazie miejscowości i w TERYCIE. Nazwa tej miejscowości została pominięta w dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego. Jest ona częścią składową wsi Konopki. Kolonia Konopki jest miejscowością położoną w odległości 1,5 km od wsi o nazwie Konopki. Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa od zawsze figurują w wykazie nazw miejscowości w gminie.
Według źródeł, tj. książki pt. ,Pisz z Dziejów Miasta i Powiatu, Olsztyn 1970, wydawnictwo Pojezierze, Konopki powstały w 1519 r. Osadnicy tej miejscowości nadali nazwę swej wsi rodzinnej na Mazowszu. Wieś została założona na prawie chełmińskim. Obszar wsi 16 włók. Założycielami Konopk byli bracia Jan, Paweł, Stańko i Jakub Kozłowie. W 1856 r. powstała tutaj szkoła. Liczba zatrudnionych nauczycieli – 1, liczba uczniów – 33. Urzędowa nazwa wsi obowiązująca na początku XX stulecia – Konopken. W 1838 r. zmieniono ją na nazwę Muhlengrund. Liczba mieszkańców wykazana przez spis powszechny z maja 1939 r. – 136 osób.
Obecnie w miejscowości Kolonia Konopki mieszka 16 mieszkańców, w tym 12 osób uprawnionych . Data najstarszego meldunku to rok 1945.
Z uwagi na jej położenie i to, że w Gminie Biała Piska jest już miejscowość o nazwie ,,Konopki”, celem odróżnienia tych miejscowości, w gminie stosowano wyróżnik ,Kolonia”, który w tym przypadku jest częścią składową nazwy, jak i rodzajem miejscowości.
Głównym zajęciem mieszkańców Kolonii Konopki jest rolnictwo. Między innymi na zmiany zachodzące w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz celem wpisania miejscowości i jej mieszkańców do centralnej bazy danych osób ubiegających się o dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKS) zachodzi potrzeba nadania nazwy miejscowości Kolonia Konopki. W miejscowości tej rozwija się mała przedsiębiorczość.Mieszkańcy ww. kolonii ubiegają się o środki finansowe w ramach programów wsparcia:
- dla gospodarstw niskotowarowych,
- na poprawę standardów infrastruktury,
- dla młodych rolników,
- na inwestycje w gospodarstwach,
- na rozwój agroturystyki i poprawę wizerunku estetycznego wsi.
Zmiana nazwy poprzez wpis do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowało żadnymi wydatkami finansowymi dla mieszkańców Kolonii Konopki bowiem
w dalszym ciągu będą mieli ten sam meldunek.
Przeprowadzona konsultacja społeczna wśród mieszkańców Kolonii Konopki potwierdza, że mieszkańcy tej miejscowości są za zmianą nazwy w brzmieniu stosowanym w Gminie Biała Piska. Potwierdzeniem istnienia miejscowości w Gminie Biała Piska o takiej nazwie jest fakt umieszczenia jej na mapie geodezyjnej.
W związku z powyższym i zgodnie z wolą społeczności zachodzi potrzeba zmiany nazwy
z brzmienia ,,Konopki” na brzmienie ,,Kolonia Konopki”.

Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:54
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:15
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2193 razy