BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/316/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie
zmiany nazwy miejscowości z obecnego brzmienia Skarzyn na nowe brzmienie Skarżyn.
2. Zmiany nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2

Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/316/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2005r.Uzasadnienie wystąpienia o zmianę nazwy miejscowości

Potrzeba wystąpienia w sprawie zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Skarzyn” na brzmienie ,,Skarżyn” jest uzasadniona koniecznością ustalenia zgodności nazwy wpisanej do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce i TERYTU, z nazwą która funkcjonuje i jest stosowana na terenie Gminy Biała Piska .
Skorowidz Wsi Powiatu Piskiego (wydawnictwo ,,Pisz z Dziejów Miasta i Powiatu”, Olsztyn 1970, Pojezierze) podaje rok 1452 jako datę powstania miejscowości Skarżyn, obszar wsi
45 włók, wieś założono na prawie magdeburskim. Założycielem wsi był Janek Wielki
z Pawłoczyn. W Skarżynie powstała parafia w 1902 roku, kościół został wybudowany w 1928 r. Data założenia szkoły – 1899, dwóch nauczycieli. Urzędowa nazwa wsi obowiązująca na początku XX stulecia Skarzinnen, 1938 Richtenburg. Liczba mieszkańców miejscowości wykazana przez spis powszechny z maja 1939 r. – 378.
Skarżyn jest miejscowością położoną w odległości 12 km od Białej Piskiej. Leży na trasie Biała Piska – Rożyńsk.
Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa pisana z kropką od zawsze figurują w wykazie nazw miejscowości w gminie. W miejscowości tej mieszka 156 mieszkańców, w tym osób uprawnionych 110 . Data najstarszego meldunku to rok 1945.
Głównym zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. Między innymi na zmiany zachodzące
w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz celem wpisania miejscowości i jej mieszkańców do centralnej bazy danych osób ubiegających się o dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKS) zachodzi potrzeba ujednolicenia nazwy miejscowości Skarżyn. W miejscowości tej rozwija się mała przedsiębiorczość. Mieszkańcy Skarżyna ubiegają się o środki finansowe w ramach programów wsparcia:
- dla gospodarstw niskotowarowych,
- na poprawę standardów infrastruktury,
- dla młodych rolników,
- na inwestycje w gospodarstwach,
- na rozwój agroturystyki i poprawę wizerunku estetycznego wsi.
Zmiana nazwy miejscowości poprzez wpis do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowała żadnymi wydatkami finansowymi dla mieszkańców Skarżyna, bowiem
w dalszym ciągu będą mieli ten sam meldunek.
Przeprowadzona konsultacja społeczna wśród mieszkańców Skarżyna potwierdza, że mieszkańcy tej miejscowości są za zmianą nazwy w brzmieniu stosowanym w Gminie Biała Piska. Potwierdzeniem istnienia miejscowości w Gminie Biała Piska o nazwie
i proponowanej pisowni jest fakt umieszczenia jej na mapie geodezyjnej. .
W związku z powyższym i zgodnie z wolą społeczności zachodzi potrzeba zmiany nazwy miejscowości z brzmienia ,,Skarzyn” na brzmienie ,,Skarżyn”.
Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:52
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:15
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2236 razy