BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w 2016 roku

znak sprawy:

BiRG ZP.271.2.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Zakupu  i dostawy kruszywa na remonty dróg gminnych w 2016 roku wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 

  1. Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A,19-200 Grajewo.
  2. BIALZUK S.C. ul. Piłsudskiego 1B, 12-230 Biała Piska.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

 

BIALZUK S.C.

ul. Piłsudskiego 1B

12-230 Biała Piska

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Wykonawcy wykluczeni:

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wykluczono Wykonawcę firmę Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A,19-200 Grajewo.

Uzasadnienie:

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę firmę Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A,19-200 Grajewo ze względu na niespełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonym w pkt.5 ppkt. 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymagał aby Wykonawca w celupotwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności złożył kserokopię aktualnej koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego (pkt 6 ppkt 6.2 SIWZ). Wykonawca złożył kserokopię koncesji wydanej Pani Barbarze Mścichowskiej zam. Grajewo ul. Sienkiewicza 20, prowadzącej działalność jako Przedsiębiorstwo Drogowo-Remontowe „ROAD”. Zgodnie z pkt 5 ppkt 5.7 SIWZ oraz pkt 6 ppkt 6.8 SIWZ Wykonawca winien dołączyć pisemne zobowiązanie Pani Barbary Mścichowskiej zam. Grajewo ul. Sienkiewicza 20, prowadzącej działalność jako Przedsiębiorstwo Drogowo-Remontowe „ROAD”. Brak wyżej wymienionego dokumentu jest niezgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.6 ppkt. 6.2). Zamawiający wezwał firmę „Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo do uzupełnienia w/w zobowiązania do 16.03.2016 r. do godz. 15:00. Wykonawca nie uzupełnił w/w dokumentu w wyznaczonym terminie.

Oferty odrzucone:

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert odrzucono ofertę nr 1 Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A,19-200 Grajewo.

Uzasadnienie:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdy jest złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymagał aby Wykonawca w celu wykazania, iż posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania złożył kserokopię aktualnej koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego (pkt 6 ppkt 6.2 SIWZ). Wykonawca dołączył do oferty kserokopię koncesji wydanej Pani Barbarze Mścichowskiej zam. Grajewo ul. Sienkiewicza 20, prowadzącej działalność jako Przedsiębiorstwo Drogowo-Remontowe „ROAD”, ale nie dostarczył zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonania zamówienia w/w firmy co wynikało z pkt 6 ppkt 6.8 SIWZ.

Zamawiający wezwał firmę Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo do uzupełnienia w/w dokumentu do 16.03.2016 r. do godz. 15:00. Wykonawca nie uzupełnił dokumentu w wyznaczonym terminie.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Data powstania: czwartek, 17 mar 2016 14:53
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2016 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:34
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 16827 razy