BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/311/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie
nadania nazwy miejscowości Radysy. Rodzaj miejscowości – wieś.
3. Nadanie nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2

Uzasadnienie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/311/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2005r


Uzasadnienie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości

Konieczność wystąpienia w sprawie nadania nazwy miejscowości Radysy, proponowany rodzaj miejscowości wg. GUS i TERYT – wieś, wynika z potrzeby umieszczenia jej
w urzędowym wykazie miejscowości i w TERYCIE. Nazwa tej miejscowości została pominięta w dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego.
Radysy są miejscowością sąsiadującą ze wsią Szkody i położoną przy trasie Biała Piska – Kumielsk. Od Białej Piskiej leżą w odległości 3 kilometrów.
Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa od zawsze figurują w wykazie nazw miejscowości w gminie. W miejscowości tej mieszka 187 mieszkańców, w tym 122 osoby uprawnione . Data najstarszego meldunku to rok 1955.
W oparciu o wydawnictwo ,,Pisz z Dziejów Miasta i Powiatu”, Olsztyn 1970, Pojezierze”) wskutek przemianowania Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Państwowe Gospodarstwa Rolne z zachowaniem dotychczasowej struktury zespołowej, do roku 1995 zorganizowano nowe gospodarstwa m.in. w Radysach. Stąd też głównym zajęciem mieszkańców Radys była praca w Państwowym Gospodarstwie Rolnym i w indywidualnych
gospodarstwach rolnych. Z uwagi na likwidację PGR-u, obecnie w tej miejscowości rozwija się rolnictwo i mała przedsiębiorczość.
Między innymi na zmiany zachodzące w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz celem wpisania miejscowości i jej mieszkańców do centralnej bazy danych osób ubiegających się o dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKS) zachodzi potrzeba nadania nazwy miejscowości Radysy.
Mieszkańcy Radys ubiegają się o środki finansowe w ramach programów wsparcia:
- dla gospodarstw niskotowarowych,
- na poprawę standardów infrastruktury,
- dla młodych rolników,
- na inwestycje w gospodarstwach,
- na rozwój agroturystyki i poprawę wizerunku estetycznego wsi.
Nadanie nazwy poprzez wpis do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowało żadnymi wydatkami finansowymi dla mieszkańców Radys bowiem
w dalszym ciągu będą mieli ten sam meldunek.
Przeprowadzona konsultacja społeczna wśród mieszkańców Radys potwierdza, że mieszkańcy tej miejscowości są za nadaniem nazwy w brzmieniu stosowanym w Gminie Biała Piska. Potwierdzeniem istnienia miejscowości w Gminie Biała Piska o nazwie Radysy jest fakt jej umieszczenia na mapie geodezyjnej.
W związku z powyższym i zgodnie z wolą społeczności zachodzi potrzeba nadania nazwy miejscowości ,Radysy”.
Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:49
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:14
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1839 razy