BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXX/310/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Występuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w sprawie
nadania nazwy miejscowości Klarewo. Rodzaj miejscowości – osada.
2. Nadanie nazwy miejscowości dokonuje się zgodnie z przeprowadzoną wśród uprawnionych mieszkańców konsultacją społeczną.

§ 2

Uzasadnienie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/310/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 03 marca 2005r.Uzasadnienie wystąpienia o nadanie nazwy miejscowości


Wystąpienie w sprawie nadania nazwy miejscowości Klarewo, proponowany rodzaj miejscowości wg. GUS i TERYT – osada, wynika z potrzeby umieszczenia jej w urzędowym wykazie miejscowości i w TERYCIE. Nazwa tej miejscowości została pominięta
w dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego.
Klarewo jest miejscowością położoną w odległości 2 km od Drygał i 1,5 km od Nowych Drygał. Wyżej wymieniona miejscowość i jej nazwa od zawsze figurują w wykazie nazw miejscowości w gminie. W miejscowości tej mieszka 16 mieszkańców, w tym 8 osób uprawnionych. Data najstarszego meldunku to rok 1971.
Głównym zajęciem mieszkańców Klarewa jest rolnictwo. Między innymi na zmiany zachodzące w rolnictwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz celem wpisania miejscowości i jej mieszkańców do centralnej bazy danych osób ubiegających się o dopłaty dla rolników, prowadzoną identyfikację i rejestrację zwierząt (AJAKS) zachodzi potrzeba nadania nazwy miejscowości Klarewo. Mieszkańcy Klarewa ubiegają się o środki finansowe
w ramach unijnych programów wsparcia, tj. dla młodych rolników, dla gospodarstw niskotowarowych i inne.
Nadanie nazwy poprzez wpis do Urzędowego Spisu Miejscowości w Polsce, nie będzie skutkowało żadnymi wydatkami finansowymi dla mieszkańców Klarewa bowiem
w dalszym ciągu będą mieli ten sam meldunek.
Przeprowadzona konsultacja społeczna wśród mieszkańców Klarewa potwierdza, że mieszkańcy tej miejscowości są za nadaniem nazwy w brzmieniu stosowanym w Gminie Biała Piska. Potwierdzeniem istnienia miejscowości w Gminie Biała Piska o nazwie Klarewo
jest jej fakt umieszczenia na mapie geodezyjnej.
W związku z powyższym i zgodnie z wolą społeczności zachodzi potrzeba nadania nazwy miejscowości ,Klarewo” .
Data powstania: środa, 9 mar 2005 10:48
Data opublikowania: środa, 9 mar 2005 11:14
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1759 razy