BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

w związku z potrzebami inwestycyjnymi naszej Gminy w najbliższych latach, bardzo ważną kwestią jest możliwość pozyskania dofinansowania planowanych zadań ze środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim ze środków unijnych. Między innymi w tym celu odbyłem kilka ważnych spotkań i konsultacji.

 

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

w dniu 05 lutego 2016 r. w czasie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z Panią Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wiolettą Śląską – Zyśk przedstawiłem plany i zamierzenia Gminy Biała Piska na kolejne lata. Rozmowa dotyczyła możliwości dofinansowania naszych inwestycji ze środków unijnych w ramach już ogłoszonych oraz planowanych konkursów.

Pani Marszałek przedstawiła szczegółowe informacje i interpretacje przepisów dotyczących ogłoszonego już konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych remontów i modernizacji dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Chciałbym Państwa poinformować, że jesteśmy przygotowani do złożenia wniosków na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych. Mamy dokumentację techniczną na remonty 13 dróg. Jednak każdy złożony wniosek będzie oceniany według szeregu kryteriów, które są punktowane. Ilość uzyskanych punktów zdecyduje o dofinansowaniu zadania. W najbliższych dniach przedstawię radnym Rady Miejskiej szczegółową, prognozowaną przez nas punktację dla poszczególnych dróg z wnioskiem o zatwierdzenie zaproponowanych zadań do dofinasowania.

Pani Marszałek przedstawiła również możliwości dofinasowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego zadań z zakresu remontów dróg w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych lub dofinansowania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Chcąc skorzystać z tych możliwości dofinasowania złożyliśmy już wnioski, które dotyczą:

- „Remontu drogi wraz z przebudową przepustu w miejscowości Kumielsk”

- „Remontu strażnicy OSP Drygały”.

Bardzo cieszy, że Pani Marszałek jak zawsze zadeklarowała pełne wsparcie i pomoc dla naszej Gminy na różnych płaszczyznach za co w imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję.

 

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim

informacja na temat opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego farmy wiatrowej Radysy była przedmiotem rozmowy z Dyrektorem Biura Wojewody Panią Agnieszką Warakomską-Poczobutt. Dane te były potrzebne z uwagi na planowane spotkanie Pana Wojewody Artura Chojeckiego z ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce oraz z inwestorami sektora energetycznego.

Takie spotkanie odbyło się w ubiegłym tygodniu. Pan Wojewoda Artur Chojecki rozmawiał z przebywającym w Olsztynie ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce Jakubem Karfikiem. Czeskiemu dyplomacie towarzyszyli: Bohdana Horáčková - dyrektor generalny firmy CEZ Polska i Jaromir Pečonka - dyrektor generalny firmy Eco Wind Construction S.A. Firmy te są inwestorami, którzy przygotowują budowę farmy wiatrowej Radysy w naszej gminie.

 

Remont drogi krajowej w naszej Gminie

również w dniu 05 lutego w siedzibie oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie spotkałem się z Panem Jarosławem Berą Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami. Było to już kolejne spotkanie (poprzednie odbyło się w październiku ubiegłego roku). Dotyczyło remontu odcinka drogi krajowej nr 58 przebiegającego przez Gminę Biała Piska, a zwłaszcza remontu drogi w granicach miasta oraz budowy zatok autobusowych i przejścia dla pieszych w miejscowości Kaliszki. Zgodnie z deklaracjami Pana Dyrektora w 2016 r. zostały już zaplanowane środki finansowe na wymianę nawierzchni w Białej Piskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Moniuszki z ulicą Ogrodową do skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Sikorskiego. Planowany termin remontu pierwsze półrocze 2016 roku.

Dla nas jako mieszkańców najważniejsze jest wykonanie remontu ulicy Moniuszki od wieży ciśnień w stronę gimnazjum i nie chodzi tu tylko o wymianę nawierzchni. Stan tego odcinka drogi krajowej w naszym mieście jest tragiczny i bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Dlatego trzeba wykonać gruntowny remont. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo - wodne należy całkowicie wymienić podbudowę na tym odcinku na dużej głębokości oraz wykonać kanalizację deszczową co znacznie podwyższa koszty inwestycji. Z szacunków i wyliczeń GDDKiA wynika, że jest to kwota około 1,2 mln złotych. Ze strony Gminy zadeklarowałem wykonanie kanalizacji burzowej, której projekt zaplanowałem w budżecie Gminy na 2016 r. i już zleciłem.

Wykonanie zatok, przejścia dla pieszych i chodników w Kaliszkach to koszt ponad 200 tysięcy złotych. Dodatkowo musi być wykonane oświetlenie tego odcinka, które wykona Gmina.

Niestety, aby wykonać te obie inwestycje GDDKiA w Olsztynie musi otrzymać środki finansowe z centrali w Warszawie o które złożyła już stosowny wniosek.

 

Wizyta Posła Jerzego Małeckiego w naszej Gminie

na moje zaproszenie w dniu 08 lutego 2016 r. naszą Gminę odwiedził Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski Pan Jerzy Małecki. Podczas wizyty zapoznałem Pana Posła ze sprawami gminy oraz naszymi planami inwestycyjnymi. Między innymi omówiliśmy problem drogi krajowej w naszym mieście, a także przedstawiłem wniosek (który przeszedł ocenę formalną) złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez naszą bibliotekę, dotyczący rozbudowy części Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej o część biblioteczną, w której zaplanowana jest sala teatralno–kinowa. Projekt, którego wartość wynosi około 1,5 mln złotych ma szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości około 1,2 mln. złotych. Przedstawiona koncepcja i lokalizacja budynku spotkała się z uznaniem Pana Posła, który zadeklarował, że zarówno w kwestii spraw drogi krajowej nr 58 oraz składanych przez naszą Gminę wniosków o dofinansowanie do poszczególnych ministerstw zapewni wszelką pomoc za co również serdecznie dziękujemy.

Podczas tego spotkania Pan Poseł Jerzy Małecki poinformował o planowanej w marcu wizycie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego w naszej Gminie. Będzie to duże wydarzenie dla naszych mieszkańców zwłaszcza, że ostatnia wizyta Wojewody w gminie Biała Piska odbyła się bardzo dawno temu. Uważam, że będzie to znakomita okazja do przedstawienia Panu Wojewodzie naszej Gminy, naszych planów oraz problemów naszych mieszkańców.

 

Szanowni Państwo

wiele spraw, codziennych problemów mieszkańców trudno jest samemu rozwiązać. Potrzebna jest pomoc innych. Mamy to szczęście, że wiele osób odnosi się z sympatią do naszej gminy i jej mieszkańców. Chętnie nam pomaga i za to im serdecznie dziękujemy.

 

Wspieramy organizacje pozarządowe

pragnę poinformować, że w pierwszych dniach stycznia br. organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała Piska otrzymały wsparcie finansowe z budżetu gminy na działalność w ramach corocznych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Sprawne przeprowadzenie procedury konkursowej w miesiącach listopad – grudzień 2015 r. było możliwe dzięki uchwaleniu przez Radę Miejską w Białej Piskiej, jeszcze w minionym roku kalendarzowym, ważnych dla gminy dokumentów: budżetu na 2016 r. i Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Dziękuję naszym radnym za zrozumienie potrzeb tych podmiotów lokalnych.

Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie w 2016 r. przedsięwzięć z zakresu: kultury fizycznej i sportu, opieki medycznej i rehabilitacyjnej, ochrony i promocji zdrowia oraz zwiększenia dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Do rozdysponowania było 266 tys. zł.

- Na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu wpłynęły tylko dwie oferty. Dofinansowanie otrzymały: MLKS ,,Znicz” Biała Piska. oraz LUKS ,,Orzeł” w Drygałach.

- Zadania z zakresu opieki medycznej i rehabilitacyjnej w Gminie Biała Piska będzie prowadziła Caritas Diecezji Ełckiej.

- Do konkursu na ochronę i promocję zdrowia przystąpiło Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z siedzibą w Piszu, które w Białej Piskiej prowadzi Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy.

- Dofinansowanie otrzymało Centrum Integracji Społecznej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, które będzie realizowało program promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska.

 

Trzymamy kciuki za naszą drużynę

w dniu 12 lutego 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MLKS ZNICZ Biała Piska. Głównym tematem zebrania było podsumowanie pracy Zarządu MLKS ZNICZ Biała Piska za okres kadencji oraz wysłuchanie sprawozdań za 2015 r. Członkowie pozytywnie ocenili pracę Zarządu MLKS ZNICZ Biała Piska udzielając mu absolutorium. Bardzo ważne, że to na wniosek piłkarzy Walne Zebranie zdecydowało, że na kolejne cztery lata Zarząd pozostanie w dotychczasowym składzie. Nie zmienił się też skład  komisji rewizyjnej. Prezes Klubu przedstawił plany na sezon 2016/2017. Jest to oczywiście utrzymanie się w III lidze, która będzie przeorganizowana. W rozgrywkach nowej III liga będzie uczestniczyły drużyny z 4 województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego). Już dziś trzymamy kciuki i życzymy powodzenia naszym zawodnikom.

 

Podsumowanie ferii

ferie zimowe 2016 już za nami. Część uczniów wyjeżdżała na zimowiska lub ferie rodzinne. Dla tych, którzy w gminie Biała Piska zechcieli spędzić czas wolny poza domem, szereg atrakcji proponowały: szkoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Punkt Konsultacyjny i Urząd Miejski w Białej Piskiej, tak, aby nikt się nie nudził.Nie brakowało różnego rodzaju aktywności sportowych, muzycznych, teatralnych, filmowych, na plastycznych kończąc. Rodzaj zajęć każdego dnia ferii, był dostosowany do zainteresowań i możliwości uczestników.

Już siódmy raz w gminie Biała Piska w projekcie edukacyjno-profilaktycznym ,,Jesteśmy Razem 7” uczestniczyło 323 uczniów z naszych szkół gminnych. Projekt przewidywał dziewięć jednodniowych wycieczek do Galindii – Mazurskiego Edenu w Iznocie. Młodzież zwiedzała groty galindowe i zapoznała się z historią tajemniczego plemienia z Mazur, a trudy podróży zrekompensował wspólny obiad. Wyjazdom i wszystkim spotkaniom w obiektach gminnych towarzyszyła dobra zabawa i uśmiech.

Organizatorom wypoczynku zimowego w naszej gminie dziękuję za przygotowanie bardzo ciekawej i różnorodnej oferty kulturalno-sportowej.

Dla wszystkich dzieci w wieku do 13 lat, styczeń 2016 r. był czasem spotkań ze Świętym Mikołajem. Konwój Świętego Mikołaja do końca ferii zdążył odwiedzić wszystkie dzieci. Około 1600 dzieci obdarował słodkimi upominkami. O dobrą zabawę i uśmiech dzieci zadbali Pani Kierownik Punktu Konsultacyjnego, Pan Dyrektor MGOK, instruktorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.

 

Drodzy Państwo, Drodzy Młodzi Przyjaciele,

podziękowaniem za pracę w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 jest zaplanowana na 18 lutego 2016 r. uroczystość wręczenia 87 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendiów za wyniki w nauce. Stypendia są nagrodą i wyrazem uznania dla uczniów za ich pracę, a uroczystość okazją do przekazania wyrazów uznania dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Data powstania: czwartek, 18 lut 2016 07:41
Data opublikowania: czwartek, 18 lut 2016 07:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 sty 2019 10:40
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1440 razy