BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2016 roku”

Biała Piska, 29.12.2015 r.

 

znak sprawy:

BiRG ZP.272.7.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego

zadania pn;Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska  w 2016 roku” wpłynęła 1 oferta złożona przez: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga,Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonej oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga

Radysy 13,

12-230 Biała Piska

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium

A. cena – 98 pkt.

B. termin płatności faktur – 2 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Data powstania: środa, 30 gru 2015 09:39
Data opublikowania: środa, 30 gru 2015 10:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:31
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19727 razy