BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95. Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98. Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.

Biała Piska, 2015-12-18

 

znak sprawy:

BiRG ZP.272.4.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95.

Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98.

Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.

wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  1. Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo.
  2. Oferta nr   2 – BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonej oferty, wybrano do realizacji zadania pierwszego, drugiego i trzeciego zamówienia, ofertę złożoną przez firmę:

BENZOL Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7

07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie - Przedmiotowa oferta jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu, złożoną            w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ. Cena oferty na poszczególne zadania mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:.

Zadanie pierwsze

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 98 punktów.

Zadanie drugie

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 98 punktów.

Zadanie trzecie

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 98 punktów.

 

Oferty odrzucone:

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert odrzucono ofertę nr 1 Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego TRACOM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo.

Uzasadnienie

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ jej złożenie, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Złożenie oferty przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe TRACOM Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). Ze złożonych dokumentów (Formularz ofertowy, załącznik 1a – Formularz cenowy oraz cennik paliw od producenta aktualny na dzień 08.12.2015 r.) wynika iż Wykonawca złożył ofertę poniżej kosztów zakupu oleju napędowego co narusza art. 15 ust 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: piątek, 18 gru 2015 14:49
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2015 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:29
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 20189 razy