BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Udzielenie w 2015 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

znak sprawy:

BiRG ZP.272.5.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:

Udzielenia w 2015 r. kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wpłynęła 1 oferta złożona przez:Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, ul. M Kajki 7, 11-730 Mikołajki

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonej oferty wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Bank Spółdzielczy w Mikołajkach

ul. M Kajki

11-730 Mikołajki

 

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 95 pkt.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 16 gru 2015 12:19
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 12:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:29
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 20357 razy