BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanymi w schronisku zwierzętami według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

1. Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska oraz ich transport do schroniska w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę nad bezdomnymi psami będzie prowadzone najpóźniej w ciągu 24 godzin  od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku psa, który pogryzł człowieka odłowienie  go w czasie nie dłuższym niż 4 godziny i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu dokonania obserwacji.

2. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki  weterynaryjnej.

3. Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki oraz właściwego traktowania  i odżywiania.

4. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych, wydawanych psów oraz przebywających w schronisku z terenu gminy Biała Piska.

5. Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.

6. Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt ściśle według wskazań lekarza weterynarii  w okresie nie krótszym niż 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji  w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli; w ilości 50 psów w ciągu roku (w tym 25 zabiegów kastracji i 25 zabiegów sterylizacji). Do zabiegu nie kwalifikują się zwierzęta, u których ze względów zdrowotnych operacja wiązałaby się  z zagrożeniem życia.

7. Usypianie ślepych miotów zwierząt.

8. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Schroniska oraz współpraca z lokalnymi mediami tj. Gazetą Piską, Tygodnikiem Piskim i telewizją kablową.

9. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa.

10. Wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w pkt 1,  po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, którzy powiadomią Wykonawcę o lokalizacji bezdomnych zwierząt. Podczas akcji odłowu bezdomnych zwierząt, w przypadku zagrożenia dla ludzi lub zwierząt, winna być im zapewniona pomoc weterynaryjna.

11. Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym rannym zwierzętom, w tym zabieranie ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia dokonywanego przez pracownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej lub Policji.

12. Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonanie    niezbędnych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, sprawowanie opieki zgodnie z potrzebami zwierząt przebywających w gabinecie weterynaryjnym do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. W razie konieczności wykonanie zabiegu uśmiercenia i utylizacji zwłok.

13. Zbieranie i utylizację zwłok lub szczątków bezdomnych zwierząt domowych na skutek wypadków drogowych lub innych zdarzeń.

14. Przestrzeganie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2016 roku zgodnie z uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2015 r.

15. Zapewnianie całodobowego kontaktu telefonicznego.

16. Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia:

a) ilość psów w schronisku według stanu na ostatni dzień miesiąca,

b) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska z podaniem dat i miejsc ich odłowienia,

c) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych uśmierceniu,

d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji.  

17. Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Burmistrza Białej Piskiej  z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada.

18. W przypadku konieczności przetransportowania 127 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport tych psów   w ramach kosztów wykonania umowy.

*Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Biała Piska – około 50 sztuk rocznie.

*Ilość psów przebywających obecnie w schronisku wynosi – 127 sztuk.

Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. ), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158,  poz. 1657 ), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt  (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 08:03
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2015 08:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:28
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 21878 razy