BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XXIX/297/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/211/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Orłowie,stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1, pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1, pkt. 7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1W uchwale Nr XX/211/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Orłowie, stanowiącej własność Gminy Biała Piska wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„ Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 o powierzchni użytkowej 92,56 m2 , usytuowanego w budynku poszkolnym numer 5 w Orłowie wraz z przynależnymi do lokalu piwnicami oraz pomieszczeniami w budynku gospodarczym, posadowionych na działkach gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 23 i 24/1 o powierzchni łącznej 4806 m2 wraz z udziałem w części ułamkowej w gruncie”.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:34
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1864 razy