BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania

Zakres działania Stanowiska ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności:

 1. przyjmowanie i sprawdzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 2. wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego - Źródło, E-dowód
 3. obsługa zleceń utworzonych przez urzędy gmin, urzędy stanu cywilnego,
 4. usuwanie niezgodności w rejestrze Bazy PESEL
 5. prowadzenie i aktualizacja zbioru dokumentów (kopert osobowych).
 6. dokonywanie konfrontacji rejestrów numerowych z kopertami osobowymi.
 7. wydawanie dowodów osobistych.
 8. wydawanie wyciągów z dokumentacji – kopert osobowych.
 9. sporządzanie sprawozdań z wydanych dowodów osobistych.
 10. prowadzenie i aktualizacja rejestru utraty dowodów osobistych, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie zaświadczeń.
 11. egzekwowanie obowiązku posiadania dowodu osobistego ( po raz pierwszy, zmiana nazwiska, utrata dowodu).
 12. przekazywanie kopert osobowych osób zmarłych oraz innej dokumentacji do archiwum zakładowego.
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz opracowywanie decyzji o zameldowaniu bądź wymeldowaniu osób z Urzędu lub na wniosek.
 14. prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi w indywidualnych sprawach obywateli polskich.
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 2. organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem wyborów do: Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, rad gmin i sejmików województw, referendum, wyborów na ławników sądów
  i do innych organów w ramach upoważnień ustawowych, zmian w podziale terytorialnym.
 3. prowadzenie i aktualizacja danych w systemie PESEL – Źródło:
 • stałych mieszkańców,
 • pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców, zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.
 1. nadawanie numeru PESEL w systemie Źródło dla obywateli polskich zamieszkałych poza granicami kraju.
 2. przyjmowanie i sprawdzanie zgłoszeń meldunkowych.
 3. wydawanie poświadczeń zameldowania.
 4. świadczenie usług z dokumentacji ewidencji ludności:
  • informacje adresowe,
  • wyciągi z rejestru mieszkańców,
  • poświadczenia zameldowania,
  • zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego,
  • numery Pesel.
 5. udostępnianie informacji zarządcom budynków o zameldowaniach i wymeldowaniach osób
  z pobytu stałego lub czasowego oraz o zgonach i urodzeniach.
 6. Sporządzanie:
 • wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • wykazów poborowych i przedpoborowych,
 • wydruków komputerowych,
 • wykazów najstarszych mieszkańców Gminy,
 • sprawozdawczości, informacji i analiz z zakresu ewidencji ludności.

 

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz opracowywanie decyzji o zameldowaniu bądź wymeldowaniu osób z Urzędu lub na wniosek.
 2. usuwanie niezgodności w rejestrze Bazy PESEL.
 3. migracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do Bazy Usług Stanu Cywilnego
 4. współdziałanie w organizowaniu prac związanych z przygotowaniem wyborów do:
 • Sejmu i Senatu RP, rad gmin, powiatów, sejmików województw, referendum,
 • wyborów na ławników sądów i do innych organów w ramach upoważnień ustawowych oraz zmian w podziale terytorialnym.
 1. prowadzenie spraw związanych ze Zgromadzeniami.
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 3. wykonywanie zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego.

 

W zakresie działalności gospodarczej:

 • prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawą Prawo przedsiębiorców,
 • wprowadzanie do CEDIG informacji dotyczących działalności regulowanej,
 • zgłoszenia przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez platformę ceidg.gov.pl,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru Burmistrza Białej Piskiej dotyczących działalności gospodarczej,
 • wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, w zakresie regulowanym przepisami,
 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców prowadzących zarobkowy transport drogowy
  w zakresie przewozu osób taksówką,
 • prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie i wydawanie zaświadczeń
  o wpisie do tego rejestru,
 • prowadzenie aplikacji EOT (Ewidencja Obiektów Turystycznych).

W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy:

 • przygotowywanie wniosków do decyzji Burmistrza o wydanie opinii w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących odmowy wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przyjmowani oświadczeń na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wyliczanie należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzenie procedury cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 08:08
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:48
Opublikował(a): Małgorzata Jeżewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 9503 razy