BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Przedmiot petycji
Zgodnie z ustawą przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycje - podstawa prawna
ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

Nadawca petycji
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w interesie:
- publicznym
- podmiotu wnoszącego petycję
- innego podmiotu, za jego pisemną zgodą.
 
Składanie petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji;
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Rozpatrywanie petycji
Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesyłana do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w celu jej rozpatrzenia. Zgodnie    z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnoszenie petycji do Burmistrza Białej Piskiej lub Rady Miejskiej w Białej Piskiej
- osobiście: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska,  
(sekretariat- II piętro, Punkt Obsługi Interesanta – parter).
- pocztą tradycyjną:
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 lis 2015 08:43
Data opublikowania: środa, 25 lis 2015 08:44
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1116 razy