BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE

Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 245 poz. 1775 z dnia 28 grudnia 2006 r.) wprowadziła do porządku prawnego zasady proceduralne związane z udzielaniem pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Pomoc w rolnictwie do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej była wyłączona z przepisów o pomocy publicznej.
Organem monitorującym pomoc w rolnictwie i rybołówstwie jest minister właściwy do spraw rolnictwa (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Jednym z instrumentów realizacji celów wspólnej polityki rolnej są działania podejmowane w zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych. Wobec rolnictwa stosowane są odmienne reguły konkurencji. Przy dokonywaniu oceny legalności pomocy państwa w sektorze rolnym Komisja Europejska kieruje się zasadami wynikającymi ze wspólnej polityki rolnej.

Przepisom o pomocy w rolnictwie podlega każdy kto produkuje, przetwarza i wprowadza do obrotu produkty rolne. Produktem rolnym jest jakikolwiek produkt wymieniony w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (TFUE) za wyjątkiem produktów rybołówstwa.

Wprowadzenie przepisów w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie wynika z konieczności przedkładania Komisji Europejskiej corocznych sprawozdań dotyczących wielkości udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Zasady udzielania pomocy w rolnictwie oraz warunki dopuszczalności pomocy wynikają bezposrednio z przepisów prawa wspólnotowego.

 

POMOC DE MINIMIS

Sektor produkcji rolnej

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

Wielkość pomocy przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć 15 000 euro brutto w okresie trzech lat podatkowych.

Sektor rybołówstwa

Dla sektora rybołówstwa obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014)

Wielkośc pomocy  przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć 30 000 euro brutto w okresie trzech lat podatkowych.

W celu przestrzegania ustalonego dla Polski limitu pomocy de minimis, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje okresowo w Monitorze Polskim kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis bądź informuje o wyczerpaniu limitu. Stąd obowiązek przesyłania szczegółowych informacji na temat udzielanej przez wszystkie podmioty w skali kraju pomocy de minimis w tych sektorach. Obowiązek dotyczy także takich przypadków, kiedy w okresie sprawozdawczym nie została udzielona pomoc. Informacje w tej sprawie sporządzane są za dany miesiąc roku kalendarzowego odrębnie dla pomocy de minimis w rolnictwie oraz dla pomocy de minimis w rybołówstwie.

Sektor przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w tym zakresie pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

W przypadku udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.). Zaświadczenie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

 

Pomoc publiczna w zakresie ulg i zwolnień podatkowych

Zwolnienia i ulgi przyznawane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Dz. U. 2013 r., poz. 1381):

1) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie;
2) gruntów gospodarstw rolnych powstałych z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
3) inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
b) zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

podlegają przepisom o pomocy publicznej  w rolnictwie.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielne na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych są stosowane w formule pomocy de minimis zgodnej z rozporządzeniem Komisji nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna określona w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną w rolnictwie.

Pomoc w formie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym udzielana jest zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1)

Pomoc w formie ulgi inwestycyjnej udzielana jest na zasadach określonych w art. 14 tego rozporządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych. Udzielanie pomocy w oparciu o przepisy rozporządzenia 702/2014 w ramach zatwierdzonego programu pomocy dotyczy beneficjentów - podatników podatku rolnego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami (MŚP), w rozumieniu definicji zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia 702/2014.

Komisja Europejska zatwierdziła wymagane zestawienie informacji na temat programu pomocy 13 stycznia 2015 r. i opublikowała program pod sygnaturą: SA.40223 (2014/XA).


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym o numerze SA.39937.Pomoc w wyżej wymienionej formie jest zgodna z przepisami unijnymi, w tym z:  Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

 

Dodatkowe informacje na temat stosowania przepisów dotyczacych podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i leśnego w odniesieniu do podatników podlegających przepisom o pomocy publicznej w rolnictwie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 Polskie akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r.  Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy  de minimis w rolnictwie lub rybołówstawie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, Poz. 810)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 53, poz.312 z późn. zm.);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.).


DEFINICJE ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM I RYBOŁÓWSTWEM

Rolnictwo - działalność związana z produkcją pierwotną (uprawa, hodowla) przetwarzaniem oraz obrotem produktami rolnymi określonymi w załączniku I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

Przetwarzanie produktów rolnych - czynności dokonywane na produkcie rolnym, których produkt końcowy jest również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.

Wprowadzanie produktu rolnego do obrotu - posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się jedynie za wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.

Produkty rybołówstwa - produkty złowione w morzu lub w wodach śródlądowych, jak i produkty akwakultury  wymienione w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. L 17 z 21.1.2000).

 

Data powstania: piątek, 23 paź 2015 14:38
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2015 14:40
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1382 razy