BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXIX/289/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie przekazania aportu niepieniężnego do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazać jako aport niepieniężny Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Białej Piskiej następujące składniki majątku Gminy Biała Piska
o łącznej wartości 419.300,00 zł. (słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych), których szczegółowy wykaz zawiera załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:00
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1833 razy