BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXIX/288/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 42, ust.7, pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) w związku z art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591,ze zm.).Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala się, co następuje:


§1
Ustala się obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w różnym wymiarze godzin dla każdego stanowiska indywidualnie.

§2
Sposób ustalania obowiązkowego pensum dla nauczyciela, o którym mowa w §1 określa załącznik do uchwały.

§3
Indywidualne pensum dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły a dla dyrektora szkoły Burmistrz Białej Piskiej.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr XXIX/288/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005r.

Sposób ustalenia pensum dla nauczycieli prowadzących zajęcia
na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na stanowiskach o różnym wymiarze godzin, ustala się dla każdego nauczyciela indywidualnie biorąc pod uwagę wymiar godzin obowiązujących dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a następnie sumuje się części etatów, ustalając ich wskaźnik procentowy po czym przelicza się na godziny, np.:

1. Dla nauczyciela prowadzącego zajęcia:
a) 9 godzin języka polskiego
b) 13 godzin zajęć świetlicowych
X - obowiązujące pensum

9/18 + 13/26 = 0,50 + 0,50 =1 x 100% = 100% - etat (22 godziny)
X = 22h

2. Dla nauczyciela prowadzącego zajęcia:
a) 15 godzin matematyki
b) 10 godzin biblioteki
c) 5 godzin w oddziale przedszkolnym
X - obowiązujące pensum

15/18 +10/30 + 5/22 = 0,83 + 0,33 +0,23 = 1,39 x100% = 139%
30h - 139%
X - 100%

X = 100% x 30h/139% = 21,58h ≈ 22h (X - pensum nauczyciela)
X = 22h
8h - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe

3. Nauczyciel mający obniżone pensum do 7 godzin tygodniowo i prowadzący zajęcia w wymiarze:
a) 7 godzin biblioteki
b) 3 godziny nauczania zintegrowanego
c) 7/18 ≈ 0,4 - współczynnik obniżonego pensum7/30 + 3/18 = 0,23 + 0,16 = 0,39 ≈ 0,4
10h - 0,4
X - 0,4
X = 10h

4. Nauczyciel mający obniżone pensum do 7 godzin tygodniowo i prowadzący zajęcia w wymiarze:
a) 4 godziny matematyki
b) 8 godzin biblioteki
c) 7/18 ≈ 0,4 - współczynnik obniżonego pensum

4/18 + 8/30 = 0,22 +0,26 = 0,48 ≈0,5
12h - 0,5
X - 0,4
X = (12h x 0,4): 0,5 = 9,6 ≈ 10h
X - 10h - pensum
2h - prowadzone jako godziny ponadwymiarowe
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2648 razy