BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XXIX/ 287/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa w ust.1 określa załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej oraz dyrektorom szkół.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały Nr XXIX/287/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005r.Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli

§ 1
Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom w ciągu całego roku po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

§ 2
1. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody Burmistrza występuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
2. Burmistrz Białej Piskiej może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę.
3. Nagrody dyrektorów szkół przyznają dyrektorzy szkół.

§ 3
1. Nagroda, o której mowa w § 2 może być przyznana nauczycielowi i nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą w szkole za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności za:
1) dbanie o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie wiedzy merytorycznej i metodycznej,
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, egzaminy, sprawdziany,
3) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
4) wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego,
5) wysoką ocenę pracy dydaktycznej dokonaną przez rodziców uczniów i organy wewnętrzne szkoły,
6) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,
7) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,
8) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,
9) współpraca ze środowiskiem szkoły w celu poprawy procesu wychowawczego,
10) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez ustawiczne podnoszenie swych kwalifikacji,
11) podejmowanie nowatorskich metod dydaktycznych,
12) opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,
13) kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym i współpraca z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli,
14) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
16) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu wspomagania działalności statutowej szkoły.

2. Nagroda, o której mowa w § 2 ust.1 i 2 może być przyznana dyrektorowi uzyskującemu wymierne efekty w zakresie:
1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły,
3) diagnozowania pracy szkoły,
4) dbania o wysoki poziom pracy szkoły poprzez odpowiedni dobór kadry,
5) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział uczestników w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.,
6) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
7) organizowania pomocy nauczycielom w zakresie organizowania warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
8) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
9) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,
10) dbania o bazę szkoły,
11) wszechstronnej współpracy ze środowiskiem szkoły.

Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:57
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1905 razy