BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

UCHWAŁA Nr XXIX/285/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Biała Piska
Na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.2 i art.54 ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn.zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Biała Piska, obowiązujący od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVII (198) 2000 z dnia 30 października 2000r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ze zm.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr XXIX/285/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005r.
REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA PISKADział I. Przepisy wstępne

§ 1
1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli,
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
5) wysokość i zasady przyznawania dodatku wiejskiego,
dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Biała Piska, obowiązujące od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) ustawie bez bliższego określenia – rozumie się przez to ustawę – Karta Nauczyciela,
2) rozporządzeniu bez bliższego określenia – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000r. Nr 39, poz.455 z późn.zm.),
3) szkołach – rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) dla których Gmina Biała Piska jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy.

Dział II. Dodatek za wysługę lat

§ 3
Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4
1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.
2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki przysługuje:
1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca – począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,
2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – z tym dniem.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za, które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego bez zasiłku macierzyńskiego.
4. W przypadku nieobecności w pracy z tytułu urlopu macierzyńskiego, dodatek za wysługę lat nie jest płacony lecz jest wliczany do podstawy naliczania zasiłku macierzyńskiego.
5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
6. W przypadku dwóch umów o pracę dodatek naliczany jest w każdej jednostce oddzielnie.


Dział III. Dodatek motywacyjny

§ 5
Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.

§ 6
1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,
b) w przypadku dyrektora szkoły również wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
d) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkolnej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć,
h) wynik oceny pracy, dokonanej w trybie art.6a ustawy lub wynik oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela,
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7
1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 5% środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Odpis na fundusz na dodatki motywacyjne zwiększa się o 5% środków przeznaczonych na wynagrodzenia dyrektora i wicedyrektora szkoły.
2. Dodatek motywacyjny ustala się procentowo w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela (w tym zajmującego stanowisko wicedyrektora szkoły) ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
4. W przypadku nauczycieli i nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, dodatek motywacyjny może być ustalony w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie gminy.
5. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny pracy.

Dział IV. Dodatek funkcyjny

§ 8
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektorowi szkoły - 300 do 600 zł,
2) wicedyrektorowi szkoły - 200 do 300 zł,
3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze, określone w statucie szkoły – 150 do 200 zł

2. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje się w wysokości:
1) opiekunowi stażu - 50 zł,
2) wychowawcy klasy : do 10 uczniów w oddziale - 30 zł
od 11 do 20 uczniów w oddziale - 40 zł
od 21 do 30 uczniów w oddziale - 50 zł
powyżej 31 uczniów w oddziale - 60 zł

3. Dodatek funkcyjny, dla osób, o których mowa w ust.1, przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust.1 i 2 ustala dla dyrektorów szkół – Burmistrz Białej Piskiej na wniosek Kierownika ZOPO, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych – dyrektor szkoły.
5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:
1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników,
2) obciążenie obowiązkami wynikające z liczby kadry kierowniczej,
3) warunki organizacyjne placówki, zmianowość pracy.
6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki. W przypadku dyrektorów i wicedyrektorów szkół przysługuje jeden dodatek.

§ 9
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dział V. Dodatek za warunki pracy

§ 10
1. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę
w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu.

§ 11
1. Maksymalna wysokość dodatku za warunki pracy wynosi 25% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy ustala się w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, w całym roku oraz w stosunku do wymiaru zajęć nauczyciela.
3. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Białej Piskiej.

§ 12
1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.
2. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu:
1) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
2) innych przyczyn.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


Dział VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 13
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, uwzględniając rodzaj prowadzonych zajęć oraz dodatku za warunki pracy. Obliczenia stawki za jedną godzinę przeliczeniową dokonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony zgodnie z art.42 ust.3 ustawy lub ustalony na podstawie art.42 ust.7 ustawy, pomniejszony o jedną piątą tego wymiaru (lub jedną czwartą, jeśli dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie w wysokości do 6 godzin ponadwymiarowych za każdy dzień zajęć. Zajęcia tego typu muszą być zlecone przez dyrektora szkoły i zatwierdzone przez kierownika ZOPO.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


Dział VII. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§ 14
1. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z czego:
1) 80% planowanych środków przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół,
2) 20% planowanych środków przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

§ 15
1. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Burmistrz Białej Piskiej wszystkim lub wybranym osobom spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektorów szkół, kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, organizacje związkowe, Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
2. Burmistrz Białej Piskiej może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę.
3. Nagrody dyrektorów szkół przyznają dyrektorzy szkół.
4. Kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa odrębna uchwała.
5. Wnioski o nagrody Burmistrza muszą być opiniowane przez związki zawodowe nauczycieli działające na terenie gminy.


Dział VIII. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 16
1. Nauczycielowi, mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8%
3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12%
najniższego wynagrodzenia.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach – przysługuje mu jeden dodatek.
5. Na nauczycielu spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o zmianie liczby członków rodziny. Jeżeli dodatek pobiera dyrektor szkoły, powinien o tym poinformować Burmistrza Białej Piskiej..
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor Szkoły, a dyrektorowi – Burmistrz Białej Piskiej.
7. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.


§ 17
1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:
1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego,
3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
IX. Dodatek wiejski

§ 18
1. Nauczycielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w szkole na terenie Gminy Biała Piska, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu.

Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 3414 razy