BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

BiRG 721.31.2015                                                         

Burmistrz Białej Piskiej ogłasza aukcję na sprzedaż majątku ruchomego

samochodu specjalnego pożarniczego STAR 266 stanowiącego własność Gminy Biała Piska

  1. Nazwa sprzedającego: Gmina Biała Piska – Urząd Miejski w Białej Piskiej.
  2. Termin sprzedaży: Aukcja odbędzie się 05.10.2015 r. o godz.10°°.
  3. Miejsce aukcji : Urząd Miejski w Białej Piskiej pok. Nr. 18.
  4. Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć w Białej Piskiej, ul. Batorego 1 (teren oczyszczalni ścieków) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Przed przystąpieniem do oglądania należy wcześniej skontaktować się z osobą upoważnioną. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Waldemar Lutrzykowski – pracownik Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej tel. 087 4241 367.
  5. Przedmiot sprzedaży: samochód ciężarowy/ specjalny/ STAR 266, rok produkcji 1982, NR rejestracyjny OTP 3214 .
  6. Cena wywoławcza: brutto 3 834,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery 00/100).
  7. Wadium w wysokości: 300,00 zł (słownie złotych: trzysta00/100), należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Nr konta 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 05.10.2015 r. do godz. 09°°.
  8. Minimalne postąpienie – 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100).
  9. Zasady aukcji:

a)  warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, o którym mowa w pkt. 7,

b)  wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom aukcji wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania,

c)  wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który aukcję wygrał uchylił się od zawarcia umowy,

d)  po otwarciu aukcji, prowadzący podaje do publicznej wiadomości: przedmiot aukcji, cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia oraz nazwy lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji,

e)  stawienie się jednego uczestnika postępowania wystarczy do przeprowadzenia aukcji,

f)   aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej,

g)  po ustaniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim zgłoszeniu zamyka aukcję
i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę,

h)  z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji,

i)    nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 12.10.2015 r. godz. 1300,

j)    sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji baz podania przyczyn,

k)  Informacja o ogłoszeniu przetargu opublikowana została na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl oraz w lokalnej prasie.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Wojciech Stępniak

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 12:58
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 07:43
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 945 razy