BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXIX/283/05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Filipkowskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej dotyczącej wprowadzenia zakazu handlu obwoźnego we wsi Skarżyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r , Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu skargi Pani Haliny Filipkowskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1
Uznać za bezzasadną skargę z dnia 14 grudnia 2004r. złożoną przez Panią Halinę Filipkowską w sprawie wprowadzenia przez Burmistrza Białej Piskiej zakazu handlu obwoźnego w tych miejscowościach, w których są sklepy stacjonarne.
§ 2
Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/283/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005r.


U Z A S A D N I E N I E

Skarżąca Pani Halina Filipkowska mieszkanka wsi Skarzyn, gmina Biała Piska w swoim zażaleniu - piśmie z dnia 14 grudnia 2004r. skierowanym do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie stwierdziła brak reakcji ze strony Pana Burmistrza Białej Piskiej na jej prośbę dotyczącą wprowadzenie zakazu handlu obwoźnego w tych miejscowościach, w których są sklepy stacjonarne.

Z tekstu skargi wynika, że przedmiotem niezadowolenia jest to, że skarżąca nie jest w stanie utrzymać swego sklepu spożywczo- przemysłowego, ponieważ odbywa się tam handel obwoźny. Sklepy obwoźne nie posiadają bieżącej wody, kanalizacji i łazienki. Sprzedają towar brudny, zakurzony. Natomiast wnioskodawczyni ponosi duże koszty na utrzymanie sklepu, który zamierza wykupić, a odbywający się handel obwoźny uniemożliwia jej uzyskanie wystarczających dochodów.
Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej Piskiej Uchwałą Nr XXVIII( 279)04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2004r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej po zapoznaniu się ze skargą Pani Haliny Filipkowskiej, wyjaśnieniem pisemnym z dnia 27 grudnia 2004r. Znak: Or.0717/139/04 Pana Burmistrza Białej Piskiej i pracownika Urzędu Miejskiego P. Małgorzaty Jeżewskiej stwierdza , co następuje:

1. Pani Halina Filipkowska pismem z dnia 29 marca 2004r zwróciła się do Pana Burmistrza Białej Piskiej o wprowadzenie zakazu handlu obwoźnego na terenie wsi Skarzyn, gdzie prowadzi handel stacjonarny artykułami spożywczymi.
- Burmistrz Białej Piskiej w dniu 14 kwietnia 2004r. udzielił odpowiedzi informującej na złożone podanie.
2. Zgodnie art. 7 ustawy z 19 listopada 1999r Prawo o działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178). podmioty gospodarcze prowadzące handel obwoźny muszą mieć wpis do rejestru przedsiębiorców, według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej –52.62. A – „Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach” Podklasa ta obejmuje – sprzedaż detaliczną żywności i produktów spożywczych prowadzoną na straganach wzdłuż dróg publicznych lub na wydzielonych targowiskach „
W razie braku wymaganego zgłoszenia do ewidencji o działalności gospodarczej osoba taka podlega karze pozbawienia wolności, albo karze grzywny zgodnie z Kodeksem wykroczeń. Do nakładania mandatów karnych na prowadzących handel obwoźny są upoważnieni funkcjonariusze straży miejskiej, policji i sanepidu.
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie handlu obwoźnego artykułami spożywczymi muszą posiadać pozytywną decyzję sanepidu zezwalającą na sprzedaż tych artykułów ze środków transportowych.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej uznała, że brak bezpośrednich przepisów prawnych pozwalających Burmistrzowi Białej Piskiej na ingerencję w prowadzenie handlu obwoźnego na wsiach. Pozwala jedynie innym organom publicznym na stosowanie wobec osób handlujących sankcji karnych w przypadku naruszenia przepisów prawa, a głównie w razie prowadzenia handlu na chodnikach.

W takiej sytuacji Rada Miejska w Białej Piskiej uznała, że brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uznania skargi.
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:53
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 3136 razy