BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXVIII( 282)05

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Bogdańskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r , Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu skargi Pani Iwony Bogdańskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1
Uznać za zasadną skargę z dnia 2 listopada 2004r złożoną przez Panią Iwonę Bogdańską na działalność Burmistrza Białej Piskiej w sprawie nie dotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi na złożone podanie.§2
Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/ 282/05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 2 lutego 2005r.


U Z A S A D N I E N I E

Skarżąca Pani Iwona Bogdańska mieszkanka budynku przy ul. Słowackiego w Białej Piskiej stwierdziła w swoim zażaleniu – piśmie z dnia 25 października2004r skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie brak reakcji ze strony organów samorządu lokalnego i ignorowaniu przez Zarządcę Budynków Komunalnych próśb o dostarczenie materiałów do położenia nowej elewacji budynku przy ul. Słowackiego 7/4, którą Pani Iwona Bogdańska chciała wykonać we własnym zakresie.
Z tekstu skargi wynika, że przedmiotem niezadowolenia Pani Iwony Bogdańskiej jest brak udzielenia odpowiedzi na złożone podanie.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej po zapoznaniu się ze skargą Pani Iwony Bogdańskiej i oświadczeniem Pana Dyrektora ZEC stwierdza , co następuje:
1. Pani Iwona Bogdańska w dniu 21.09.2004r złożyła w Sekretariacie UMiG podanie skierowane do Zarządcy Budynków Komunalnych.
2. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2004r o godz. 13.50 wykonano telefon do Pana Dyrektora ZEC pełniącego funkcję Zarządcy Budynków Komunalnych, który oświadczył, że nie otrzymał podania Pani Iwony Bogdańskiej z UMiG.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przyjęła ustne oświadczenie Dyrektora ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej złożone w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
W tej sytuacji Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej prośbę Pani Iwony Bogdańskiej zakwalifikowała jako skargę na działalność Burmistrza Białej Piskiej, który winien przesłać pismo do miejsca właściwości, czyli Zarządcy Budynków Komunalnych, czego nie uczynił.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej Piskiej uznała, że skarga dotycząca terminów udzielania odpowiedzi na podania i postulaty mieszkańców jest zasadna., ponieważ nie przestrzegane są ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg wniosków obywateli.
Natomiast skarga dotycząca meritum sprawy powinna być załatwiona przez współwłaścicieli lokali mieszkalnych.
W tej sytuacji Rada Miejska uznała, że są podstawy faktyczne i prawne do uznania skargi za zasadną.
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2005 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lut 2005 12:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1944 razy