BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

„Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58.

znak sprawy:

BiRG ZP.272.3.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:zadania pn;„Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58.

Wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Oferta nr 1– STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków: Adres do korespondencji: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn.

Oferta nr 2 – „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A,  19-500 Gołdap.

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

„Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe” w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2,

12 – 200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

1)        Cena – znaczenie kryterium – 95 pkt.

2)        Okres gwarancji - znaczenie kryterium – 5 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

 

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków.

Adres do korespondencji:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

10-450 Olsztyn

 

78,16 pkt.

 

0 pkt.

 

78,16 pkt.

 

2

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap.

 

 

94,98 pkt.

 

5 pkt.

 

99,98 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: czwartek, 20 sie 2015 13:23
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2015 13:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:24
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 33242 razy