BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Przedłużenie terminu składania ofert. Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

„Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58” .

Znak sprawy

BiRG ZP.272.3.2015    

Przedłużenie terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą „Remont ulicy Sportowej w Białej Piskiej od drogi powiatowej nr 1871N do drogi krajowej nr 58” .

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącym treści SIWZ i niezbędnym dłuższym czasem związanym z przygotowaniem odpowiedzi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym z dnia 14.08.2015 r. do dnia 19.08.2015 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2015 r. o godz. 1110w Urzędzie Miejskim 12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, wpokoju nr18.

Uwaga:

Aktualność dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winna być ważna na dzień 19.08.2015 r. Wadium musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą to jest 30 dni licząc od dnia 19.08.2015 r.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że


Pytanie 1:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dokonał wymaganego prawem budowlanym zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.

Pytanie 2:  

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź 2:  

Tak, Zamawiający jest właścicielem dz. geod. nr 294, obręb Biała Piska na której ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie 3:  

W opisie technicznym oraz na przekrojach konstrukcyjnych grubość warstwy ścieralnej wynosi – 4 cm, zaś w poz. nr 1.5.4 Przedmiaru robót ujęto wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu, budowa nawierzchni o gr.5 cm z transportem – warstwa ścieralna. Prosimy o sprecyzowanie jakiej grubości należy wykonać warstwę ścieralną ?

Odpowiedź 3:

Grubość warstwy ścieralnej wynosi 4 cm.

Grubość warstwy wiążącej 5 cm.

Pytanie 4:  

W opisie technicznym przyjęto wykonanie ścianek oporowych z betonu C12/15, zaś w SST Przebudowa przepustu D-02 poszczególne elementy konstrukcji wlotów i wylotów przepustów należy wykonać z betonu klasy co najmniej B30; B25; i B10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie ścianek czołowych dla przepustu        o śr.800 mm z elementów prefabrykowanych na ławie.

Prosimy o uściślenie materiału z którego ma być wykonana ława pod w/w ścianki –

w opisie technicznym: ława betonowa z mieszanki bet. C12/15 o wymiarach 60x40 cm w SST ława fundamentowa z pospółki.

Prosimy o załączenie szczegółów rozwiązań technicznych :

- murków ( ścianek) czołowych przepustu i fundamentu

- zbrojenia ścianki czołowej ( czy ścianka ma być zbrojona?)

- zamocowania barierki ochronnej na przepuście oraz określenie rodzaju barierki

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych przepustu z elementów prefabrykowanych zbrojonych. W przypadku wykonywania ścianek czołowych z mieszanki betonowej szczegóły wykonania robót zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. Na przepuście należy zastosować obustronnie bariery drogowe energochłonne typu N1W2 ( lub równoważne) o długości 4 mb/stronę.

Pytanie 5:  

W ramach remontu ul. Sportowej należy dokonać przebudowy istniejącego przepustu. Wiąże się to z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz dokonania odbudowy jej po ukończeniu w/w robót. Prosimy o podanie przekroju konstrukcyjnego nowej nawierzchni na przepuście (grubość i rodzaj materiału na podbudowę + grubość w-w konstrukcyjnych bitumicznych ) oraz zakres - ilość m2.

Odpowiedź 5:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego– 4 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5 cm.

Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego z domieszką kruszywa łamanego – 15 cm

Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego – 20 cm.

Pytanie 6:  

W projekcie ujęto wykonanie w-wy wiążącej o stałej grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że niweleta istniejącej nawierzchni wymaga korekt. Czy Zamawiający dopuści aby zaprojektowana w-wa wiążąca stanowiła warstwę profilowo-wiążącą o grubości średniej 4 cm? Czy dodatkowo ma być wykonana w-wa wyrównawcza, jeżeli tak to prosimy o dodatkowy obmiar ( brak takiej poz. w przedmiarze). Dodatkowo prosimy o uzupełnienie SST dla w-wy wiążącej. W dokumentach przetargowych umieszczono SST dla podbudowy z mma.

Odpowiedź 6:

Przyjęta w projekcie warstwa wiążąca istniejącą nawierzchnię z warstwą ścieralną nawierzchni projektowanej jest warstwą wyrównawczo-wiążącą o średniej grubości 5 cm.

Pytanie 7:  

W dokumentach przetargowych brak SST wykonania i odbioru dla studzienek ściekowych wraz z przykanalikami . Prosimy o uzupełnienie. Dodatkowo prosimy o załączenie szczegółu rozwiązania studzienek ściekowych i odprowadzenia z nich wód opadowych do ist. cieku.

Odpowiedź 7:

Odprowadzenie wód opadowych ze studzienek ściekowych z osadnikiem należy wykonać przykanalikiem Ø 200 bezpośrednio do rury przepustu.

Pytanie 8:  

Obowiązujący przekrój normalny określa szerokość ulicy na 6,00 m. Istniejąca szerokość ulicy jest zmienna – od 6,25 do 7,25 m. Czy nowe krawężniki należy ustawiać po śladzie istniejących, czy należy dokonać korekty szerokości i ustawiać krawężniki do stałej szerokości jak w przekroju konstrukcyjnym ? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości rozbiórki istniejącej podbudowy.

Odpowiedź 8:

Zgodnie z rysunkiem Planu syt.-wys. krawężniki należy ustawiać po obu krawędziach jezdni o szer. 6,0 m.

Pytanie 9:  

Prosimy o podanie lokalizacji oraz rodzaju bariery ochronnej ujętej w poz. przedmiaru robót nr 1.7.6.

Odpowiedź 9:

Bariera typu olsztyńskiego lub równoważna o dł. 7 m przed wejściem na teren warsztatów szkolnych.

Pytanie 10:  

Prosimy o uściślenie klasy betonu na podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej na zjazdach na posesje.

Odpowiedź 10:

Do wykonania podbudowy na zjazdach należy zastosować beton klasy C12/15.

Pytanie 11:  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilości i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem robót.

Odpowiedź 11:

Zamawiający dokonał korekty ilości i zakresu robót ujętych w przedmiarze robót. Zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytanie 12:  

W przedmiarze robót brak jest pozycji związanej z rozbiórką ścianek czołowych
istniejącego przepustu.

Zwracamy się o uzupełnienie wraz z podaniem ilości robót rozbiórkowych.

Odpowiedź 12:

4,72 m³ - poz. 1.2.3 zaktualizowanego przedmiaru robót.

Pytanie 13:  

W przedmiarze robót brak jest pozycji związanej z rozbiórką barier stalowych na istniejącym przepuście.

Zwracamy się o uzupełnienie wraz z podaniem ilości robót rozbiórkowych.

Odpowiedź 13:

8 mb, poz.1.2.2. zaktualizowanego przedmiaru robót.

Pytanie 14:  

Zgodnie z przedmiarem robót (poz. 1.3.3) należywykonać przepust fi 800 mm o długości 10,5 m. W opisie technicznym i na przekrojach konstrukcyjnych długość przepustu wynosi 10,0 m. Zwracamy się

o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 14:

Zgodnie z przekrojem wymiar 10,0 m to wymiar wewnątrz ścianek czołowych, 10,5 m to wymiar z ściankami czołowymi o gr. 25 cm.

Pytanie 15:  

Zgodnie z przedmiarem robót (poz. 1.3.3) należy wykonać przepust fi 800 mm z rur PCV. W opisie technicznym, na przekrojach konstrukcyjnych oraz w SST mowajesto rurach PEHD. Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania przepustu należy zastosować rury PEHD fi 800 mm o sztywności obwodowej SN 8.

Odpowiedź 15:

Należy zastosować rury PEHD Ø 800 o sztywności obwodowej SN8kN/m².
Pytanie 16:  

Zwracamy się o załączenie szczegółu konstrukcyjnego ścianek czołowych przepustu wraz z podaniem wymiarów (długość) oraz ilości betonu i stali zbrojeniowej.

Odpowiedź 16:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych przepustu z elementów prefabrykowanych zbrojonych. W przypadku wykonywania ścianek czołowych z mieszanki betonowej szczegóły wykonania robót zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru.

Pytanie 17:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania podbudowy betonowej pod zjazdami (poz. 1,4,2 i 1.4.3przedmiaru robót) należy zastosować beton klasy C 8/10.

Odpowiedź 17:

Do wykonania podbudowy na zjazdach należy zastosować beton klasy C12/15.

Pytanie 18:  

Zwracamy się o podanie wymiarów ławy betonowej do wykonania pod obrzeżami betonowymi.

Odpowiedź: 18

Pytanie 19:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania ławy betonowej pod obrzeżami oraz krawężnikami natęży zastosować beton klasy C 12/15.

Odpowiedź 19:

Tak, do wykonania ław betonowych pod obrzeża i krawężniki należy zastosować beton klasy C12/15

Pytanie 20:  

Zgodnie z przedmiarem robót (poz. 14.6) należy ustawić obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm. W opisie technicznym i na przekrojach konstrukcyjnych obrzeża mają wymiary 6x20 cm, Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 20:

Należy zastosować obrzeża betonowe 6 x20cm.  

Pytanie 21:  

Zwracamy się o potwierdzanie, że grubość podsypki cementowo-piaskowej pod chodnikami oraz zjazdami powinna wynosić 5 cm.

Odpowiedź 21:

Tak, 5 cm.

Pytanie 22:  

Zgodne z przedmiarem robót (poz. 1.5.4) należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. w opisie technicznym i na przekrojach konstrukcyjnych grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wynosi 4 cm. Zwracamy się o wyjaśnienia rozbieżności.

Odpowiedź 22:

Warstwa ścieralna 4 cm.

Warstwa wiążąca 5 cm.

Pytanie 23:  

Zwracamy się opotwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu zastosowania będą miały wytyczne techniczne WT-1 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-2 2010 dla mieszanek mineralno-asfaltowych opartych o normę PN-EN 13108-1. W obecnej formie SST i powoływanie się na nieaktualną normę PN-S 96025 uniemożliwia wprowadzenie do obrotu mieszanek mineralno-asfaltowych jako wyrób budowlany oznakowany znakiem CE.


Odpowiedź 23:

Tak, Zamawiający potwierdza że na przedmiotowym zadaniu zastosowania będą miały wytyczne techniczne WT-1 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-2 2010 dla mieszanek mineralno-asfaltowych opartych o normę PN-EN 13108-1.                    

Pytanie 24:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wyceny pozycji 1.1.7 przedmiaru robót nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowego materiału (pierścienie odciążające, włazy, pokrywy).

Odpowiedź 24:

Regulacja pionowa studzienek nie zakłada ich wymiany na nowe. Materiał do ponownego wbudowania.

Pytanie 25:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy. W przypadku braku zgody na proponowany termin gwarancji zwracamy się o zamianę oznakowania poziomego cienkowarstwowego na oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Odpowiedź 25:

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Pytanie 26:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że do wykonania barier ochronnych (poz. 1.7.6 przedmiaru robót) należy zastosować bariery typu „Olsztyńskiego".

Odpowiedź 26:

Tak, należy zastosować bariery ochronne typu „Olsztyńskiego” lub równoważne.

Pytanie 27:  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź 27:

Tak, Zamawiający jest właścicielem dz. geod. nr 294, obręb Biała Piska na której ma być prowadzona inwestycja.

Pytanie 28:  

Zwracamy się i prośbą o potwierdzenie, że ilości i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem.

Odpowiedź 28:

Zamawiający dokonał korekty ilości i zakresu robót ujętych w przedmiarze robót. Zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytanie 29:  

Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót, bądź też braku konieczności wykonania danej pozycji przedmiarowej cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź 29:

Cena ryczałtowa nie ulega zmianie.

Pytanie 30:  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci oraz, że ilości i zakres robót branżowych wymienionych w przedmiarze robót (poz. 1.9.1 - rury ochronne z rur PVC średnica do fi 110 mm) jest zgodny z powyższymi ustaleniami.

Odpowiedź 30:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 31:  

Zwracamy się o podanie typu I rodzaju barier ochronnych stalowych do wykonania na przepuście (poz. 1.6.1 przedmiaru robót).

Odpowiedź 31:

Na przepuście należy zastosować obustronnie bariery drogowe energochłonne typu N1W2   ( lub równoważne) o długości 4 mb/stronę.

Pytanie 32:  

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty nie należy dołączyć kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź 32:

Zgodnie z pkt. 15.2 SIWZ kosztorys ofertowy należyprzedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

 

  • Zaktualizowany przedmiar robót – Załącznik nr 1

 

 

                                                                        

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 13:48
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 12:23
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 33871 razy