BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Biała Piska: Zadanie 1 „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”. Zadanie 2 „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania na opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Biała Piska:

Zadanie 1

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”.

Zadanie 2

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”.

 

informujemy, że


Pytanie 1:  

W umowie będącej załącznikiem do powyższego zapytania są zapisy:

Par 3 ust 3 „Uczestniczenia w spotkaniach, naradach zwoływanych przez Zamawiającego” prosimy o doprecyzowanie, ile spotkań w ramach tego zapisu oczekujecie?


Odpowiedź 1:

 

Zamawiający przewiduje udział w 3 - 4 spotkaniach.

 

Pytanie 2:  

W umowie będącej załącznikiem do powyższego zapytania są zapisy:

Par 3 ust 5 „Prezentacji końcowych wyników prac na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej oraz obecności na sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podczas dyskusji nad uchwałami o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska oraz Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022 w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień” prosimy    o doprecyzowanie, ile spotkań tego zapisu oczekujecie (ile komisji i Sesji)?


Odpowiedź 2:

 

Zamawiający przewiduje jedno spotkanie na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej oraz jedno spotkanie na sesji Rady Miejskiej. Warunkiem odbycia tylko dwóch spotkań jest pozytywna opinia Komisji oraz uchwalenie przedmiotowych dokumentów na sesji Rady Miejskiej.

 

Pytanie 3:  

W umowie będącej załącznikiem do powyższego zapytania są zapisy:

Par 7 ust. 5 „Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych” prosimy o doprecyzowanie, tego zapisu „jednak do kwoty nieprzekraczającej 30% wartości umowy brutto”.


Odpowiedź 3:

 

Zamawiający podtrzymuje zapis w § 7 ust. 5 umowy „Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych”.

 

Pytanie 4:  

W umowie będącej załącznikiem do powyższego zapytania są zapisy:

Par 8 ust 1 „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy” prosimy o zmianę tego okresy na 24 miesiące.


Odpowiedź 4:

 

Zamawiający żąda aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.


Pytanie 5:  

Czy można złożyć ofertę tylko na jedno zadanie?


Odpowiedź 5:

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Biała Piska:

Zadanie 1

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”.

Zadanie 2

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”.

 

w związku z powyższym ofertę należy złożyć na dwa w/w zadania.

Data powstania: wtorek, 16 cze 2015 14:54
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2015 15:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:44
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 40330 razy