BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Biała Piska:Zadanie 1 „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”. Zadanie 2 „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”.

znak sprawy

BiRG ZO.272.6.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Biała Piska:

Zadanie 1

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”.

Zadanie 2

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”. 

Zadanie 1

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska.

 1. 1.      Zakres zamówienia.

a) Opracowanie bazy danych zawierających wyselekcjonowane usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią.

b) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

c)  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia.

d) Przeprowadzenie szkolenia na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją
i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

UWAGA:

Inwentaryzację aktualnych źródeł emisji CO2 na terenie Gminy Biała Piska wykona Zamawiający tj; Gmina Biała Piska (wg wzoru uzgodnionego z Wykonawcą)
i udostępni Wykonawcy.

2. Cel zamówienia.

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Biała Piska,
w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.  Istotą planu będzie również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

3. Opis realizacji zamówienia.

Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami  Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie   przepisami.

Zadanie 2

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022.

 1. 1.      Zakres zamówienia.

1.1  Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Strategii, która winna być zgodna
z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu,
w tym m.in.: treść Strategii musi być spójna z obowiązującymi w Gminie Biała Piska lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, które są dostępne
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl

1.2  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia.

UWAGA:

Zamawiający opracuje formę i przeprowadzi konsultacje społeczne na terenie Gminy Biała Piska  z udziałem Wykonawcy. Wyniki konsultacji udostępni Wykonawcy.

 

 1. Strategia winna zawierać minimalny zakres w układzie:
 2. Przestrzeń i środowisko
 • Położenie administracyjne i geograficzne
 • Położenie komunikacyjne
 • Walory przyrodnicze
 • Walory kulturowe
 1. Społeczeństwo
 • Demografia
 • Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców
 • Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania
 • Mieszkalnictwo
 • Struktura zatrudnienia i rynek pracy
 • Bezrobocie
 1. Gospodarka
 • Rolnictwo
 • Przedsiębiorczość
 1. Infrastruktura techniczna
 • Infrastruktura transportowa i komunikacyjna
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami
 • Infrastruktura elektroenergetyczna
 • Infrastruktura telekomunikacyjna
 1. Infrastruktura społeczna
 • Infrastruktura edukacyjna
 • Infrastruktura sportowa
 • Infrastruktura kultury
 • Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego
 1. Jakość rządzenia
 • Analiza zdolności inwestycyjnej
 • Jakość kapitału społecznego
 1. Podsumowanie analizy i diagnozy
 • Analiza SWOT
 • Analiza SWOT/TOWS
 • Analiza potencjału jakości życia
 1. Rozwój strategiczny w latach 2015 – 2022
 • Wizja rozwoju
 • Misja oraz cele strategii
  • Misja rozwoju
  • Cele strategiczne
  • Cele operacyjne
  • Zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych
  • Analiza WiP: ważności (istotności) i prawdopodobieństwa działań strategicznych
 1. System wdrażania i finansowania Strategii
 • Kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii
 • Główne źródła finansowania Strategii

      J. WPI na lata 2015 -2022.

 1. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2015-2022  (winien np. zawierać listę zadań wraz z określeniem czasu ich realizacji, szacunkowych kwot,  funduszy unijnych, z których można pozyskać ewentualne dofinansowanie).

4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania prezentacji multimedialnej na temat Strategii oraz do uczestnictwa w obradach sesji Rady Miejskiej zatwierdzającej Strategię.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej

Strategii na każdym etapie jej tworzenia.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii.

7. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu Strategię w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy (wydruk
w kolorze).

8. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw własności oraz praw autorskich do wykonanego dokumentu Strategii

Warunki udziału

 1. Termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r.  Gotowy projekt Strategii oraz PGN przedłożony do zatwierdzenia pod obrady Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
 2. 2.      O udzielenie zamówienia dla 2 w/w zadań mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)        posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędną wiedzą
i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b)        w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonali:

 • co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu strategii rozwoju lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego potwierdzone referencjami (Załącznik nr 3 – wykaz usług).
 • co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej lokalnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego potwierdzone referencjami (Załącznik nr 3 – wykaz usług).
 1. 3.      Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,    
  12-230 Biała Piska w pokoju nr 16.
 2. 4.      Termin składania ofert: do 22.06.2015 r. do godziny 12:00.
 3. 5.      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.06.2015 r. godz. 12.10 w Urzędzie Miejskim
  w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju                                     nr 18.
 4. 6.      Cena łączna za wykonanie 2 w/w zadań jest jedynym kryterium oceny ofert.
 5. 7.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie (koperta  winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis: Oferta na: opracowanie dokumentów strategicznych dla gminy Biała Piska

Zadanie 1

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”.

Zadanie 2

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022.

Podstawa prawna:

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom
w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

W załączeniu:

 • Załącznik nr 1 - wzór oferty, 
 • Załącznik nr 1a – formularz cenowy,
 • Załącznik nr 2  - projekt umowy,
 • Załącznik nr 3  - wykaz usług.

Do oferty należy dołączyć:

 • formularz cenowy parafowany,
 • wzór umowy,
 • wykaz usług wraz z referencjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 14:44
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2015 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:44
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 41102 razy