BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe

"Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/9 i 89/19, obręb Biała Piska – miasto – II etap”.

Biała Piska, 2015-05-25

znak sprawy

BiRG ZO.272.4.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

temat: „Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/9 i 89/19, obręb Biała Piska – miasto – II etap”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest  zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych 88/1, 89/9, 89/19 położonych w miejscowości Biała Piska.

Zakres prac obejmuje:

 1. Wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych – roboty rozbiórkowe.
 2. Roboty ziemne i wykonanie podbudowy.
 3. Wykonanie elementów drogowych.
 4. Nawierzchnia placu manewrowego.
 5. Nawierzchnia ciągów pieszych.
 6. Odtworzenie zieleni oraz roboty towarzyszące.
 7. Roboty placu zabaw:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

 1. 1.      Dokumentacja projektowa w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim         w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 9                              w godzinach 8.00-15.00 .
 2. 2.      Termin wykonania : do 31 lipca 2015 r.
 3. 3.      Miejsce składania ofert: Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama                  Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 16.
 4. 4.      Termin składania ofert: do 03.06.2015 r. do godziny 12:00.
 5. 5.      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 03 czerwca 2015 r. godz. 12.10 w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska                             w pokoju nr 18.
 6. 6.      Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie  i szczegółowo zapoznać się z:

 a)  opisem przedmiotu zamówienia,

 b)  miejscem wykonywanych robót.

 1. 7.      Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.               W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie (koperta  winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis: „Oferta na: „Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/9 i 89/19, obręb Biała Piska – miasto – II etap”.

Podstawa prawna:

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 euro.

W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę
o potwierdzenie faksem (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.

W załączeniu

 • wzór oferty,
 • przedmiar robót,
 • projekt umowy.

Do oferty należy dołączyć:

- kosztorys ofertowy,

- parafowany wzór umowy.

Dokładne informacje zawarte są poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2015 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2015 14:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:41
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 43122 razy