BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe

„Modernizacja przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze gminnej (ul. Zielona) o nr geod.218 obręb Drygały”.

znak sprawy

BiRG ZO.272.2.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

temat: „Modernizacja przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze gminnej
(ul. Zielona) o nr geod.218 obręb Drygały”.

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest modernizacja – przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze gminnej (ul. Zielona) o nr geod.218 obręb Drygały.

Zakres prac obejmuje:

 1. prace przygotowawcze i rozbiórkowe istniejącego przepustu,
 2. wykonanie oporowych ścianek żelbetowych,
 3. montaż rury przepustu,
 4. ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
 5. regulację dna cieku głównego w obrębie przepustu,
 6. zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w pasie drogowym,
 7. wzmocnienie skarp,
 8. montaż barierek ochronnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

 1. 1.       Dokumentacja projektowa w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju
  nr 9 w godzinach 8.00-15.00 .
 2. 2.       Termin wykonania: do 31 sierpnia 2015 r.
 3. 3.       Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25,
  12-230 Biała Piska w pokoju nr 16.
 4. 4.       Termin składania ofert: do 28.05.2015 r. do godziny 12:00.
 5. 5.       Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.05.2015 r. godz. 12.10 w Urzędzie Miejskim
  w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska w pokoju nr 18.
 6. 6.       Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie  i szczegółowo zapoznać się z:

 a)  opisem przedmiotu zamówienia,

 b)  miejscem wykonywanych robót.

 1. 7.       Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.   W przypadku składana oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie (koperta  winna być zabezpieczona przed otwarciem przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny) należy umieścić napis:

„Oferta na: „Modernizację przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze gminnej
(ul. Zielona) o nr geod.218 obręb Drygały”.

Podstawa prawna:

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) postępowanie nie podlega przepisom w/w ustawy ze względu na wartość zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 euro.

W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie proszę
o potwierdzenie faksem (0-87) 424-13-51, listownie bądź osobiście.

W załączeniu

 • wzór oferty,
 • przedmiar robót,
 • dokumentacją techniczna
 • projekt umowy.

Do oferty należy dołączyć:

- kosztorys ofertowy,

- parafowany wzór umowy.

Dokładne informacje zawarte są poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 12:59
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 14:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:40
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 43790 razy