BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.

znak sprawy:

BiRG ZP.272.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz  Białej  Piskiej  informuje,  że  w   trybie  przetargu  nieograniczonego dotyczącego:

zadania pn; Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

         Część II Zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne.

wpłynęły 4 oferty złożone przez:

  1. Oferta nr 2 –  COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A VIG Oddział  w Suwałkach,               ul Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki.
  2. Oferta nr 3 –  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach,         ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce.
  3. Oferta nr 4 –  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział Białystok,                         ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.
  4. Oferta nr 5 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne                        w Olsztynie Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia:

Część II zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Compensa TU S.A. VIG. Oddział Suwałki

 ul. Noniewicza 86C

16-400 Suwałki

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 74,96 pkt.

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 94,96 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł) ubezpieczenia

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Łączna liczba punktów

 

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach, ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

 

61,83

 

2,54

 

64,37

 

4

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział Białystok,  ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.

 

55,05

 

9,52

 

64,57

 

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”  Biuro Regionalne w Olsztynie Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3,                      19-300 Ełk.

 

80

 

13,65

 

93,65

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Data powstania: środa, 29 kwi 2015 09:31
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2015 11:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:40
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 46017 razy