BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

znak sprawy:

BiRG ZP.272.1.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz  Białej  Piskiej  informuje,  że  w   trybie  przetargu  nieograniczonego dotyczącego:

zadania pn; Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

wpłynęły 4 oferty złożone przez:

  1. Oferta nr 1 – Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn.
  2. Oferta nr 3 –  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach, ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce.
  3. Oferta nr 4 – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.
  4. Oferta nr 5 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne                        w Olsztynie Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia:

Część I zamówienia - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ofertę nr 4 złożoną przez firmę:

InterRisk TU S.A. VIG Oddział Białystok

ul. Warszawska 34,

15-062 Białystok,

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
następującą punktację:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 80 pkt.

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 16,75 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów – 96,75 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł) ubezpieczenia

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Łączna liczba punktów

1

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn.

 

51,10

 

16,41

 

67,51

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach, ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce.

 

66,02

 

5,30

 

71,32

5

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3,                 19-300 Ełk.

 

60,06

 

20

 

80,06

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Data powstania: środa, 29 kwi 2015 09:26
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2015 11:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:40
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 45985 razy