BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Biała Piska, 21.04.2015 r.

 

Do wszystkich wykonawców

Znak sprawy:

BiRG ZP.272.1.2015

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Część II Zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne.

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”.

Gmina Biała Piska na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od jednego z wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów..

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki, nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 5:

Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Jaki jest obecnie stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosił fundusz remontowy w 2014 r., ile wynosi na rok 2015?

Odpowiedź:

Stan dróg jest dobry. Fundusz remontowy w roku 2014 wynosił 160 000,00 zł, w roku 2015 wynosi 131 000,00 zł.

Pytanie 7:

Prosimy o zmianę zapisu pkt i, ppkt 3  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku na :

(….)  3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności na:

Ubezpieczenie dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium RP oraz poza terytorium RP (…)z wyłączeniem USA Kanady Australii

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula warunków i taryf nie dotyczy ryzyka odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, lub wyłączenie tego ryzyka z powyższej klauzuli lub  przeniesienie jej do zbioru klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli warunków i taryf poprzez dopisanie poniższego: Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Prosimy o odpowiedz na pytania dotyczące dróg:

a)         czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

b)         prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na  bezpieczeństwo użytkowników dróg

- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

- sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

Odpowiedź:

Zagrożenia usuwane są we własnym zakresie. Objazdy wykonywane są dwa razy w roku, na zgłoszenia reakcja jest niezwłoczna (oznakowanie, zabezpieczanie, usuwanie zagrożeń) .

Pytanie 12:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lokatorów powstałe w wyniku przepięcia i przetężenia w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjne w kwocie 500 zł w rozszerzeniu zakresu  o odpowiedzialność o szkody powstałe w mieniu lokatorów,  w wyniku przepięcia i przetężenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000zl w OC władzy publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC z tyt. posiadanego mienia i prowadzonej działalności nie obejmuje  odpowiedzialności z tytułu zarządzania/administrowania obiektów mieszkalnych. W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł na każdy lokal w budynkach mieszkalnych dla ryzyka zalania lub prosimy o podanie innej akceptowalnej przez Zamawiającego oraz informacje na temat stanu technicznego budynków mieszkalnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody. Dostępne Zamawiającemu dane dot. stanu technicznego budynków znajdują się w Załączniku nr 4 w Tabeli nr 2.

Pytanie 15:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o rok budowy, materiał budulcowy oraz uzupełnienie danych dot  stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji; dobry, dostateczny , zły, awaryjny.

Odpowiedź:

Dostępne Zamawiającemu dane dot. stanu technicznego budynków i materiałów budulcowych znajdują się w Załączniku nr 4 w Tabeli nr 2.

Pytanie 16:

W kontekście obligatoryjnej klauzuli akceptacji zabezpieczeń, prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe. W przypadku braku możliwości podania tych informacji dla wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, prosimy o przeniesienie klauzuli do puli klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Dostępne Zamawiającemu dane dot. zabezpieczeń budynków znajdują się w Załączniku nr 4 w Tabeli nr 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych do puli klauzul fakultatywnych.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a)         budynki przeznaczone do rozbiórki

b)         budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

c)         budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony:

- budynki przeznaczone do rozbiórki

- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w żadnym budynku wynajmowanym nie jest prowadzona działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru. Żaden z budynków nie jest przeznaczony do rozbiórki. Wszelkie pozostałe informacje, zgodnie ze stanem wiedzy Zamawiającego, znajdują się w Załączniku nr 4 w Tabeli nr 2.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny..

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie 21:

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający w latach 2015 - 2018 planuje na inwestycje budowlano – montażowe przeznaczyć ok. 15 000 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jakiego rodzaju będą to inwestycje.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 23:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że we wskazanych lokalizacjach w ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiły podtopienia ani powodzie.

Pytanie 24:

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:

PML wynosi ok. 15 500 000,00 zł, lokalizacja to 12-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4, Tabela nr 2 – brak jest budynków nieużytkowanych.

Pytanie 26:

W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),

-jednostkowych sum ubezpieczenia,

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?

-sposobu ich zabezpieczenia

-podanie przyczyny ich wyłączenia,

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?..

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia odpowiedzi brak jest pustostanów.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zawsze jest w stanie określić dokładny wiek budynku. W Tabeli nr 2 Załącznika nr 4 dla niektórych budynków z powodu braku informacji o roku budowy podano rok przejęcia przez Gminę.

Pytanie 29:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odpowiedź:

Dostępne Zamawiającemu dane dot. materiałów budulcowych znajdują się w Załączniku nr 4 w Tabeli nr 2.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie wszystkich (lub wybranych) klauzul obligatoryjnych do     klauzul fakultatywnych:

-klauzula likwidacyjna

- klauzula miejsc ubezpieczenia

- klauzula składowania mienia

- klauzula ochrony mienia wyłączonego  z eksploatacji,

- klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31:

Czy zmawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy poprzez dodanie    słów: „oraz wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32:

Prosze o szczegółowe informacje co składa się na sumę ubezpieczenia pozycji wyposażenie plaży miejskiej.

Odpowiedź:

Plaża w Rudzie

a)         Siedziska –szt. 4

b)         Palenisko szt. 1

c)         Pomost szt. 1

d)         Wiata szt. 1

Plaża w Sokołach Jeziornych

a)         Siedziska –szt. 4

b)         Palenisko szt. 1

c)         Wiata szt. 1

Pytanie 33:

Proszę o szczegółowe informacje co składa się na sumy ubezpieczenia budowli określanych w wykazie mienia jako "zagospodarowanie terenu " w poszczególnych lokalizacjach?

- w odniesieniu do wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych jak jaz na rzece Kamiennej, mosty, kąpieliska itp. wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna

Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenu między ulicami Piłsudskiego i Kościuszki w Białej Piskiej.

a) krawężniki betonowe drogowe – 206,7 mb,

b) nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm typ  Behaton – 328,4 m²,

c) nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych typu MEBA- 107,7 m²

d) obrzeża betonowe: gr 6cm – 302,4 mb, gr. 8 cm – 36,1 mb,

e) ciągi piesze z kostki gr. 6 cm typ Starobruk – 209,1 m²

f) kosze na śmieci – szt. 3,

g) ławeczki parkowe -  szt. 6

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kajki w Białej Piskiej.

a) krawężniki betonowe drogowe – 53,7 mb,

b) nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm typ  Behaton – 196,2 m²,

c) nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych typu MEBA- 16,3 m²

Zagospodarowanie terenu przy ul. Sienkiewicza w Białej Piskiej.

a) krawężniki betonowe drogowe – 161,0 mb,

b) nawierzchnia placu z kostki betonowej gr. 8 cm typ  Behaton – 479,85 m²,

c) obrzeża betonowe: gr 6cm – 73,4 mb, gr. 8 cm – 13,5 mb,

d) ciągi piesze z kostki gr. 6 cm typ Starobruk – 81,0 m²

e) krzewy iglaste – szt. 10,

f) odprowadzenie wód opadowych

Zagospodarowanie terenu przy ul. Krótkiej w Białej Piskiej.

a) krawężniki betonowe drogowe – 45,2 mb,

b) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm typ  Behaton – 285,2 m²,

Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Białej Piskiej.

a) krawężniki betonowe drogowe – 139,4 mb,

b) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm typ  Behaton – 434,2 m²,

c) obrzeża betonowe: gr 6cm – 302,4 mb, gr. 8 cm – 51,4 mb,

d) ciągi piesze z kostki gr. 6 cm typ Starobruk – 43,1 m²

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu.

Pytanie 34:

Prosimy o wykreślenie klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

W odniesieniu do obligatoryjnej klauzuli reprezentantów wnosimy  o wyłączenie z jej zakresu szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia mienia dla:

-           koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

-           zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie mienia w wyniku przeprowadzanej akcji ratunkowej,

lub na wprowadzenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 zł ponad sumę ubezpieczonego mienia dla w/w kosztów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 37:

Proszę o zmianę zapisu w AC ,, ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe podczas  nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub z wewnątrz pojazdu” na ,, ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe podczas  nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38:

Proszę o zmianą zapisu z,, koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)”  na ,,transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania  albo zakładu naprawczego  do kwoty  brutto 1000 zł ale nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Proszę o usunięcie zapisu AC ,,koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40:

Proszę o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję, Iran, Izrael, Maroko, Turcję. Jeśli tak, proszę o podanie nr rejestracyjnych pojazdów.

Odpowiedź:

ZK na wymienione kraje nie będzie potrzebna.

Pytanie 41:

Proszę o zmianę zapisu assistance  z,, pokrycie kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 300 km od miejsca wypadku, awarii)” na ,, pokrycie kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 200 km od miejsca wypadku, awarii)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42:

Czy instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne zgłoszone w ramach limitu 100 000zł są sieciami napowietrznymi czy podziemnymi? Jeżeli napowietrznymi prosimy o informację o ogólnej wartości tych sieci, najdłuższym odcinku i jego wartości

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ok. 60% sieci elektrycznych stanowią sieci napowietrzne, a 40% podziemne. Zamawiający nie posiada informacji o wartości sieci ani jej odcinków. Najdłuższy odcinek napowietrzny ma ok. 400 m.

Pytanie 43:

Niezależnie od powyższego prosimy o zmniejszenie limitu dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych etc do wartości 50 000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 14:25
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 15:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:39
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 47175 razy