BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 23 12-230 Biała Piska

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości należą w szczególności:

 • Organizacja pracy pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych, ewidencjonowania wykonanych prac, staży, w tym rozliczanie czasu pracy i powierzonego sprzętu
 • Nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społeczno-użytecznych, staży.
 • Przygotowywanie umów, zleceń i uzgodnień dokumentacji, w tym wystawianie i odbiór faktur za wykonane usługi.
 • Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy lub użytkowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne Gminy.
 • Budowa, modernizacja i remonty gminnych obiektów kubaturowych, w tym oświatowych, oraz kontrola obiektów, budów i wykonywanych remontów zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
 • Współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, radami, osiedli i sołectw w zakresie realizacji prac remontowo - budowlanych oraz utrzymania czystości na terenach gminnych.
 • Koordynowanie czynności związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, parków, placów, zabaw, zagospodarowaniem terenu w zakresie rekultywacji i nasadzeń drzew i krzewów.
 • Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, w tym spraw związanych z jego finansowaniem,
 • Zlecanie dekoracji Gminy w okresie świątecznym i flagowania miasta w święta narodowe.
 • Nadzorowanie świadczenia usług komunalnych.
 • Organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystości, w tym koordynacja pracy:
 1. grupy gospodarczej,
 2. osób skierowanych w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych do prac pielęgnacyjno-porządkowych
 3. osób wykonujących nieodpłatne prace dozorowane.
 • Przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji oraz utrzymania zieleni komunalnej.
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej ich eksploatacji.
 • Koordynacja zagadnień związanych z dostawą energii elektrycznej i wody dla przedsiębiorców zasilanych z sieci gminnych.
 • Nadzorowanie spraw dotyczących utrzymywania czystości na targowiskach prowadzonych przez Gminę oraz zaopatrzenie targowisk w media.
 • Nadzorowanie spraw dotyczących plaż i kąpielisk gminnych w szczególności utrzymywanie czystości na plażach i kąpieliskach gminnych oraz zapewnienie ich właściwego oznakowania.
 • Utrzymywanie i urządzanie terenów zieleni miejskiej wraz z przynależną infrastrukturą i małą architekturą oraz:
 1. utrzymywanie placów zabaw, boisk sportowych,
 2. prowadzenie gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenów gminnych i współpraca w tym zakresie z Referatem Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
 3. utrzymywanie miejsc pamięci narodowej,
 4. utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych,
 5. prowadzenie spraw dotyczących zabytków należących do kompetencji Burmistrza z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Współpraca ze spółką wodną w zakresie zaspokajania potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, a w szczególności wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
 1. ochrony wód przed zanieczyszczeniami, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 2. ochrony przed powodzią,
 3. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
 4. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
 5. utrzymywania wód.

Do zakresu Gospodarki Mieszkaniowej należą w szczególności:

 • Opracowywanie zasad gospodarowania zasobami lokalowymi Gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czynszu za najem lub dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych, przygotowywanie rocznych list osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
 • Inspirowanie rozwoju gospodarki mieszkaniowej i realizacja polityki mieszkaniowej.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu umarzania, ratalnej spłaty i odraczania terminu płatności zaległych należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, położonymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w budynkach stanowiących 100% własność gminy i budynkami gospodarczymi ujętymi w umowie najmu, za wyjątkiem przekazanych w zarządzanie innym jednostkom organizacyjnym Gminy Biała Piska.
 • Realizacja spraw wynikających ze stosunku najmu pomiędzy Gminą, a najemcą.
 • Przygotowanie dokumentów przetargowych oraz przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych i garaży,
 • Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie właściwości referatu
 • Prowadzenie zagadnień związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Reprezentowanie Gminy na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
 • Kontrola zarządcy wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały w zakresie prowadzenia prawidłowości ewidencji i rozliczeń kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyborem zarządców nieruchomości.
 • Prowadzenie ewidencji czynszów i zaliczek za media naliczanych dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
 • Rozliczanie czynszu i zaliczek za media naliczanych za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz co miesięczne przekazywanie danych do Referatu Finansowego w celu uzgadniania sald.
 • Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności pozostających w zakresie działania referatu, w tym realizacja zadań dotyczących:
 • prowadzenia windykacji czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i opłat eksploatacyjnych,
 • prowadzenia ewidencji osób zwolnionych z opłat czynszowych i eksploatacyjnych,
 • księgowania i egzekucji należności z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych,
 • księgowania i egzekucji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale gminne,
 • bieżącego nanoszenie na kartoteki wpłat najemców,
 • systematycznej analizy dokonywanych wpłat i związanej z tym egzekucji należnych gminie czynszów (wysyłanie upomnień, decyzji, kierowanie spraw o eksmisję sądową lub występowanie do sądu z powództwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym),
 • rozpatrywania podań i przygotowywania decyzji w sprawach o umorzenie czynszu, odsetek od nieterminowej zapłaty w całości lub w części, przedłużenia terminu płatności, łącznie ze zwrotem nadpłaconego czynszu,
 • naliczania i egzekwowania odsetek od kwot zapłaconych po ustalonym terminie,
 • wydawania zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw,
 • przygotowywania okresowych zestawień, analiz i informacji dotyczących windykacji opłat czynszowych.

Prowadzenie i przechowywanie w siedzibie referatu ksiąg obiektów budowlanych dla budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy Biała Piska,

 • Przygotowywanie dokumentacji do zlecenia i wykonania, w terminach wynikających z przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, przeglądów konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dla budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy Biała Piska, placów zabaw i stadionu miejskiego.
 • Prowadzenie ewidencji wodomierzy w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Biała Piska.
 • Wyposażenie budynków stanowiących 100 % własności Gminy Biała Piska zamieszkałych przez najemców, w pojemniki na odpady komunalne i popioły oraz prowadzenie wykazu rozmieszczenia pojemników.
 • Sporządzenie i aktualizowanie wykazów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykazu wymiany urządzeń grzewczych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy.
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie wymaganych prawem pozwoleń na prowadzenie prac remontowych lub zgłaszanie robót budowlanych do odpowiednich organów budowlanych do odpowiednich organów budowlanych oraz do delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Do zakresu gospodarki nieruchomościami należą:

 • Prowadzenie spraw związanych z podziałami i scalaniem nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
 • Ewidencja nieruchomości komunalnych w formie opisowej i graficznej.
 • Sprawy wyceny nieruchomości komunalnych i wykonywanie czynności związanych z naliczaniem i windykacją należności za nieruchomości udostępniane z gminnego zasobu nieruchomości.
 • Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości za wyjątkiem:
 1. administrowania nieruchomościami,
 2. czynności wykonywanych w stosunku do nieruchomości zarządzanych lub użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, wynikających z uprawnień zarządcy lub użytkownika.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem nieruchomości gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem prawa trwałego zarządu.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem warunków użytkowania gruntów.
 • Prowadzenie w zakresie działania referatu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich oraz pozostałych należności pozostających w zakresie działania Referatu i Referatu Planowania Przestrzennego Budownictwa i Inwestycji oraz comiesięczne przekazywanie sald kont prowadzonej ewidencji do Referatu Finansowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności cywilnoprawnych i administracyjnych pozostających w zakresie działania Referatu i Referatu Planowanie Przestrzennego Budownictwa i Inwestycji.
 • Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego oraz ewidencji mienia komunalnego.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia z mocy prawa i na 'wniosek.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości i wypłacanie odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę.
 • Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o wpis w księdze wieczystej.
 • Prowadzenie spraw związanych z regulacją geodezyjno-prawną nieruchomości komunalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 • Współpraca z organami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego w zakresie regulacji prawnej nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 • Prowadzenie spraw związanych z określaniem współudziału w częściach wspólnych nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako aportów do spółek.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali na rzecz najemców lub dzierżawców.
 • Ewidencja sprzedaży nieruchomości gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości gminnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat adiacenckich.
 • Prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich oraz pozostałych należności, w tym opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz opłaty za udostępnienie terenu.
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT.
Data powstania: środa, 25 lut 2015 13:20
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 13:20
Data edycji: środa, 25 lut 2015 13:56
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2942 razy
Ilość edycji: 43