BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja

Dnia 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Najważniejsze ze zmiany to:

Rejestracja stanu cywilnego

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Białej Piskiej będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Biała Piska.

Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego, np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Warszawie, odpis aktu urodzenia pobrać można w Łodzi lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Koszalinie, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Katowicach i każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę e-PUAP. Przewidywany termin załatwienia około do 10 dni.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste:

 1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną. Obywatel odwiedzi Urząd Miejski w Białej Piskiej wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,
 3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
 4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, która nie wychodzi z domu,
 5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
 6. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
 7. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
 8. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
 9. prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:

 1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
 2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Uwaga!

Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to  w pierwszym okresie, po wprowadzeniu nowych zasad, czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów. Aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Informacje w sprawach:

 • dowodów osobistych oraz w sprawach rejestracji stanu cywilnego można uzyskać pod numerem telefonu 87/424 13 64,
 • ewidencji ludności można uzyskać pod numerem telefonu 87/424 13 72.
Data powstania: środa, 25 lut 2015 10:46
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 10:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 10:34
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 820 razy