BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

TERMIN DOKONYWANIA OPŁAT ZA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Zgodnie umowami najmu opłaty za najem lokal  powinny być uiszczane przez najemcę lokalu,
co miesiąc z góry do 25-tego każdego miesiąca.

Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Biała Piska.

DODATKI MIESZKANIOWE - POMOC FINANSOWA W PONOSZENIU BIEŻĄCYCH OPŁAT ZA  NAJMEM MIESZKANIA.

Celem uzyskania pomocy finansowej na bieżące utrzymanie mieszkania,  osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w tym najemcy lokali mieszkalnych spełniający warunki, przewidziane
w ustawie  z dnia 21 czerwca 2001 roku  o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U.z 2017 r. poz. 180 ze zm.) mają prawo do złożenia w Urzędzie Miejskim w Białej Piskej w  Referacie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Plac Adama Mickiewicza 23 w Białej Piskiej,  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

ROZŁOŻENIE NA RATY SPŁATY ZALEGŁOŚCI POWSTAŁYCH Z TYTUŁU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

W przypadku zaległości z tytułu najmu lokali, na pisemny wniosek  najemcy oraz po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego, na podstawie  Uchwały Nr XXXVIII/271/2001 r. Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 listopada 2001 r. istnieje możliwość rozłożenia zaległości  czynszowego na 12 rat miesięcznych.

 

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

Wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych zalegających z opłatami za co najmniej
trzy pełne okresy płatności prowadzona jest windykacja polegająca  na:

1. wysyłaniu wezwań do zapłaty z terminem 7 dniowym,

2. wysyłaniu ostatecznych wezwań do zapłaty z terminem 14 dniowym,

3. wysyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu z terminem 30 dniowym,

4. wysyłaniu wezwań do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów,

5. powiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu,

6. wypowiedzeniu umowy najmu,

7. zawiadamianiu dłużników, iż Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentów w sprawie zadłużenia do sądu,

8. egzekwowaniu należności drogą sądową,

9. egzekwowaniu należności poprzez Komornika sądowego,

10. zgłaszaniu dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU.

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia
go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Jeżeli umowa najmu została skutecznie wypowiedziana, a najemca nadal korzysta z lokalu mieszkalnego, wówczas były najemca w dalszym ciągu jest zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania.

Postępowanie sądowe – podejmowane jest w przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności, kierowanie do sądów pozwów o zapłatę lub eksmisję. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie w drodze procesu cywilnego lub postępowania nieprocesowego tytułu wykonawczego, który stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Postępowanie komornicze - celem postępowania komorniczego jest odzyskanie przez Gminę Biała Piska przysługującej wierzytelności wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami poniesionym w związku
z uzyskaniem tytułu wykonawczego oraz prowadzeniem postępowania egzekucyjnego.

Krajowy Rejestr Długów  - instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje są   przekazywane przez Urząd Miejski w Białej Piskiej na podstawie umowy. Umieszczenie w KRD  stanowi dla  dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach.

Dane o dłużnikach są przekazywane do Krajowego Rejestru Długów na podstawie ustawy  z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych Dz.U. z 2014  r. poz.  1015 ze zm.  (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 819)

Zgodnie z art. 14. Ust 1. wyżej wymienionej ustawy :

„ Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1)   zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności
z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( Dziennik Ustaw z 2016 r.  poz. 1822  ze zm.);

2)   łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;

3)   upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura."

Data powstania: środa, 25 lut 2015 08:06
Data opublikowania: środa, 25 lut 2015 08:07
Data edycji: środa, 25 lut 2015 08:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1108 razy
Ilość edycji: 5