BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016” część I Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów.

znak sprawy:

BiRG ZP.271.17.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz  Białej  Piskiej  informuje,  że  w   trybie  przetargu  nieograniczonego dotyczącego zadania pn; Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016” część I Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów  wpłynęło 5 ofert, złożonych przez:

Oferta nr 1 – TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

Oferta nr 2 – CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Oferta nr 3 – PGE OBRÓT S.A. ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów.

Oferta nr 4 – ENERGA – Obrót S.A, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

Oferta nr 5 – PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia:

Część I Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów ofertę nr 4 złożoną przez firmę:

ENERGA – Obrót S.A

Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk.

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 2 274 223,05 zł brutto .

Liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na część pierwszą złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 – TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.

      Liczba otrzymanych punktów – 98,63 pkt.

Oferta nr 2 –  CORRENTE Sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Liczba otrzymanych punktów – 98,13 pkt.

Oferta nr 3 –  PGE OBRÓT S.A. ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 98,66 pkt.

Oferta nr 5–  PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 92,07 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Data powstania: piątek, 20 lut 2015 13:14
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:38
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 51034 razy