BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ

Znak sprawy
BiRG ZP.271.17.2014.

Odpowiedź na zapytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że

Pytanie 1.
Dotyczy Załącznika nr 7a i 7 b do SIWZ - wzory umów.
Z uwagi na możliwość zmiany w okresie obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, Wykonawca zwraca się z prośbą
o modyfikację § 17 ust. 1 do treści:
„Zmiany jednostkowej ceny za 1 MWh brutto wyłącznie w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek lub
2) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub
3) innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej
oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w ppkt 4) i 5) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w przypadku:
4) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o kwotę bez
5) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne.

Odpowiedź 1.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 2.
Dotyczy Załącznika nr 7a i 7b do SIWZ - wzory umów.
Określona przez Zamawiającego wysokość kary umownej za opóźnienia
w wystawianiu faktur uznana może zostać za rażąco wysoką. W związku
z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie § 18 ust. 4. W przypadku nie usunięcia kary umownej ryzyko Wykonawcy zastanie wkalkulowane w cenę.

Odpowiedź 2.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Zamawiający oczekuje należytej realizacji umowy, w tym terminowego wystawiania faktur.
Pytanie 3.
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy umowy sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru, dla których proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy, zostały skutecznie wypowiedziane i na jaki dzień?

Odpowiedź 3.
Zgodnie z treścią SIWZ, obecnie obowiązujące umowy ulegną rozwiązaniu
z dniem poprzedzającym planowany termin dostaw energii elektrycznej
– określony w załączniku 1a/1b kolumna „Okres dostaw”.

Pytanie 4.
Wykonawca zwraca sie z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź 4.
Zamawiający nie wyraża zgody na „korespondencyjne” zawarcie umów (Rozdział XIV. Pkt 1 SIWZ).
Pytanie 5.
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?
Odpowiedź 5.
Treść Pełnomocnictwa, które udzielone zostanie Wykonawcy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:38
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 52361 razy