BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK ZOSTAŁ UCHWALONY

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,
we wtorek, 30 grudnia 2014 roku, Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok, najważniejszy dokument w zakresie zarządzania i gospodarowania finansami publicznymi przez nasz samorząd. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę budżetową na rok 2015, akceptując zadania oraz plany inwestycyjne stojące przed samorządem gminnym. Uchwałę budżetową przyjęto bez wprowadzania zmian. Wcześniej projekt budżetu (złożony w dniu 14 listopada 2014 r. do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie) poddano wnikliwiej ocenie podczas obrad wszystkich komisji Rady Miejskiej. Uwagi zgłoszone przez radnych podczas obrad komisji będą uwzględnione w wydatkach gminy.
Projekt uchwały budżetowej uzyskał też pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. W uzasadnieniu stwierdzono, że projekt budżetu jest zgodny z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych. Podobną pozytywną opinię uzyskał też projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026. Uchwała ta również została podjęta przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetu w 2015 roku ustalono w wysokości 43 836 717,00 zł, zaś wydatki w wysokości 42 957 225,00 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 879 492,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dochody własne gminy to wpływy z podatków i opłat lokalnych. Podatki od nieruchomości, od środków transportu zostały podwyższone o 2,3 %, tj. o wskaźnik inflacji założony w projekcie budżetu państwa. Jak w każdym roku są one znacznie obniżone od górnych stawek, które dopuszczają stosowne rozporządzenia Ministra Finansów, ale tak jak zapowiadałem trudno, aby mieszkańców obciążać wysokimi podatkami.

W budżecie gminy na rok 2015 przewidziano środki m.in. na następujące zadania inwestycyjne: rozbudowę kanalizacji sanitarnej, dobudowę punktów oświetleniowych, dokumentację techniczną i modernizację dróg gminnych, dalszą modernizację budynków gminnych, budowę kolejnych placów zabaw, remonty świetlic i realizację wielu innych zadań, o których na bieżąco będę Państwa informował. W ciągu roku budżet będziemy dostosowywać tak, aby jak najlepiej przygotować się do pozyskania środków unijnych oraz z innych źródeł zewnętrznych, w ramach przygotowywanych programów.

Ważną częścią budżetu są środki, o których przeznaczeniu decydują bezpośrednio sami mieszkańcy. Na realizację Funduszu Sołeckiego, w tym roku z budżetu gminy zostanie przeznaczone ponad 215 tysięcy zł. Gminy nie mają obowiązku wyodrębniania funduszu sołeckiego i nie wszystkie też go uchwalają. W naszej gminie Fundusz Sołecki to nic nowego, funkcjonuje już od wielu lat i jest to forma budżetu obywatelskiego. Środki tego funduszu wspierają lokalne inicjatywy i pobudzają mieszkańców do aktywnych działań na rzecz swojej miejscowości. A przecież właśnie o to chodzi, żebyście Państwo aktywnie włączali się w życie lokalne, żebyście czuli, jak realny wpływ macie na to, co dzieje się w Państwa miejscowościach.

W uchwalonym budżecie przewidziano również środki dla Organizacji Pozarządowych, które realizują zadania zlecane przez gminę na rzecz jej mieszkańców. W trosce o płynność finansową powyższych organizacji i należytą realizację powierzonych im zadań własnych gminy, które zostaną im zlecone już ogłoszono otwarte konkursy ofert. Wszystkim Organizacjom Pozarządowym działającym na terenie gminy Biała Piska, na jej rzecz i jej mieszkańców, serdecznie dziękuję za współpracę.

Szanowni Państwo,
dokładnie analizujemy każdy wydatek, prowadzimy systematyczną i bieżącą analizę naszych możliwości finansowych. Dzięki temu wszystkie zobowiązania regulujemy terminowo. Mądrze gospodarując środkami finansowymi obsługujemy spłatę kredytów i wszelkie wydatki gminy realizowane są bez opóźnień. Terminowo wypłacane są wszelkie świadczenia pracownicze. Faktury były i są opłacane terminowo. Nikt z wykonawców i dostawców nie czekał na pieniądze. Nie było i nie ma żadnego zagrożenia dla płynności finansowej naszego budżetu.
Szczególnie dokładne analizy prowadzę z moimi współpracownikami przez ostatnie miesiące każdego roku. Dowodem tego jest fakt, że na koniec 2014 r. (tak jak i w poprzednich latach) opłaciliśmy faktury, a rok 2014 zamknie się nadwyżką, którą wykorzystamy na realizację zadań w 2015 roku.

Wiem, że straszono Państwa, że wielokrotnie wzrosną podatki, że gminie grozi katastrofa finansowa, a do zamknięcia budżetu brakuje kilku milionów. Czy tym, którzy kłamali i kłamią można zaufać? Sami Państwo oceńcie, jak te fałszywe informacje mają się do rzeczywistości.

Serdecznie dziękuję Radzie Miejskiej w Białej Piskiej za merytoryczną i bardzo sprawną pracę, co wskazuje, że sprawy Gminy i problemy mieszkańców będą rzeczowo rozwiązywane.
Dziękuję również moim współpracownikom za przygotowanie projektu budżetu. Pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym poprzedniej kadencji, sołtysom, mieszkańcom dziękuję za wnioski złożone do projektu budżetu.
Uchwalenie budżetu jest początkiem pracy jaka czeka nas wszystkich w 2015 roku. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by zrealizować ten budżet z najlepszymi efektami dla całej gminy. Wierzę, że plany na najbliższe lata zrealizujemy wspólnie w pełnym zakresie, wykorzystując efektywnie własne środki finansowe, jak również środki zewnętrzne, w tym środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, o które będziemy zabiegać z dużą skutecznością, podobnie jak w latach ubiegłych.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 07:16
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 07:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 10:33
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1368 razy