BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2015 do 31.03.2016
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 11.843,55 MWh w okresie od dnia 01.04.2015r. do 31.03.2016r., z tego:
1) do lokali i obiektów – 7.980,01 MWh;
2) dla potrzeb oświetlenia drogowego – 3.863,54 MWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie +/-15%.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Zamówienie udzielone zostanie w dwóch częściach:
Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów (wykaz punktów poboru – Załącznik nr 1a do SIWZ),
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego (wykaz punktów poboru – Załącznik nr 1b do SIWZ).

Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 1060 szt.

Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym (odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

Operator systemu dystrybucyjnego – zgodnie z opisem w Załączniku nr 1a i 1b kolumna „Nazwa OSD”.

Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych na dzień zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7, Wykonawca (w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo) zobowiązany będzie do złożenia w imieniu Zamawiającego (odbiorców/płatników) wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.


Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 sty 2015 14:57
Data opublikowania: piątek, 2 sty 2015 15:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 53571 razy