BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2015 roku”

Biała Piska, 31.12.2014 r.

znak sprawy:
BiRG ZP.271.16.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
zadania pn; „Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2015 roku” wpłynęły 3 oferty złożone przez:
1. Oferta nr 1 – Firma Usługowo Handlowa „EKO-AR” Danuta Kowalewska, ul. Wojska Polskiego 76/13, 19-300 Ełk.
2. Oferta nr 2 – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
3. Oferta nr 3 – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
Wybór najkorzystniejszej oferty: na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga
Radysy 13,
12-230 Biała Piska

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 144 000,00 zł brutto.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – Firma Usługowo Handlowa „EKO-AR” Danuta Kowalewska, ul. Wojska Polskiego 76/13, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 40,68 pkt.
2. Oferta nr 3 – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 80,00 pkt.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Data powstania: środa, 31 gru 2014 14:32
Data opublikowania: środa, 31 gru 2014 15:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:37
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 53745 razy