BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95. Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98. Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.
Biała Piska, 2014-12-31

znak sprawy:
BiRG ZP.271.15.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy paliwa – etyliny bezołowiowej 95 i 98 oraz oleju napędowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Zadanie 1 – dostawa etyliny bezołowiowej 95.
Zadanie 2 – dostawa etyliny bezołowiowej 98.
Zadanie 3 – dostawa oleju napędowego.
wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę: BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny złożonej oferty, wybrano do realizacji zadania pierwszego, drugiego i trzeciego zamówienia, ofertę złożoną przez firmę:
BENZOL Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7
07-410 Ostrołęka
Uzasadnienie - Przedmiotowa oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ. Cena oferty na poszczególne zadania mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:.
Zadanie pierwsze
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.
Zadanie drugie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.
Zadanie trzecie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Data powstania: środa, 31 gru 2014 12:33
Data opublikowania: środa, 31 gru 2014 12:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 11:37
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 53637 razy