BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na obiekcie przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Piskiej

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu remontowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Piskiej
Znak sprawy 12/ZEC/WM/2014 Biała Piska, dnia 30.12.2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu remontowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Piskiej


Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Piskiej zaprasza do złożenia ofert na na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , audytu remontowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia remontu na obiekcie przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Piskiej

oraz

uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na rozpoczęcie remontu w/w budynku

I.Informacje ogólne

1.Zamawiający :
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 14
12-230 Biała Piska
NIP 849-14-79-794

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Jan Bąbka
Wiesław Brzozowy

2.Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę .

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji modernizacji i przedłożenie jej do
akceptacji zamawiającego
projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych jeśli będzie wymagana
przepisami prawa budowlanego. Ponadto projekt powinien zawierać charakterystykę
energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej .
uszczegółowionego projektu budowlano- wykonawczego
szczegółowego przedmiaru robót
kosztorysu inwestorskiego – opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 mają 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
audytu remontowego – audyt musi spełniać wymagania do przyznania premii
remontowej oraz zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w
tym zakresie

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wzmagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi.

4.Przedmiot zamówienia należy wykonać w techniczne tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej)
5.Opracowanie projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach , a kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach. Wykonawca dostarczy również płyty CD z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
6.Prace projektowe dotyczą czynnego budynku
7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.
8.Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi.
9. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.
10.Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
11.Termin realizacji zamówienia 30 dni od uzyskania przez projektanta akceptacji Zamawiającego wstępnej koncepcji modernizacji. Wstępną koncepcję modernizacji w formie graficznej oraz opisowej projektant przedstawi Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
12.Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji inwestycji bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji poszczególnych etapów i z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.

II . Informacje szczegółowe:

1.W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie min. :
- wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę z
elementami wyposażenia dachu
- wymiana deskowania dachu
- wymiana obróbek blacharskich
- docieplenie styropianem ścian zewnętrznych system WEBER (tynk cienkowarstwowy
sylikatowo - silikonowy)
- wymiana stolarki okiennej drzwiowej – kl. schodowej.
- przebudowa kominów z cegły- w części nad dachem z cegły klinkierowej
- remont schodów zewnętrznych (alternatywnie przebudowa)
- remont schodów drewnianych wewnętrznych kl. schodowej z wymianą stopnic
- malowanie kl. schodowej z dwukrotnym szpachlowaniem
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w kuchniach lokali nr 2,3,4,5,6,7,
oraz kotłowniach lokali nr 5,6,7,
- wykonanie opaski wokół budynku

III. Kryterium wyboru oferty :

100% - cena
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość opracowaniaIV. Wymagane dokumenty

druk oferty
parafowany projekt umowy
kopia aktualnych uprawnień projektowych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa


V. Miejsce , sposób i termon składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.01.2014r. do godz. 13.00
Oferta może być przesłana za pośrednictwem :
poczty na adres : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska
faksem na nr 087 4239003
pocztą elektroniczną na adres e.mail: zecbp@interia.pl
lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.
Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego.

VI. Załączniki

druk oferty
projekt umowy
kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 30 gru 2014 13:07
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2014 13:17
Opublikował(a): Jan Bąbka
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1669 razy