BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania: częściowego utwardzenia terenu, placu zabaw, małej siłowni zewnętrznej, wiaty grillowej, paleniska, mini sceny wraz z ławkami, elementów małej architektury, ogrodzenia oraz zewnętrznego oświetlenia.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.13.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania: częściowego utwardzenia terenu, placu zabaw, małej siłowni zewnętrznej, wiaty grillowej, paleniska, mini sceny wraz z ławkami, elementów małej architektury, ogrodzenia oraz zewnętrznego oświetlenia” wpłynęła 1 oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET”
Elżbieta Mieczkowska
Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz
Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piski.
Data powstania: wtorek, 21 paź 2014 09:20
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2014 09:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:34
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 58006 razy