BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.12.2014


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
Udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
wpłynęła 1 oferta złożona przez: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu ul. Gizewiusza 2a, 12 -200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:

Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu
ul. Gizewiusza 2a
12 -200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie warunki formalno-prawne i merytoryczne jak również cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 15 paź 2014 11:52
Data opublikowania: środa, 15 paź 2014 15:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:33
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 58535 razy