BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania: częściowego utwardzenia terenu, placu zabaw, małej siłowni zewnętrznej, wiaty grillowej, paleniska, mini sceny wraz z ławkami, elementów małej architektury, ogrodzenia oraz zewnętrznego oświetlenia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania: częściowego utwardzenia terenu, placu zabaw, małej siłowni zewnętrznej, wiaty grillowej, paleniska, mini sceny wraz z ławkami, elementów małej architektury, ogrodzenia oraz zewnętrznego oświetlenia.

Zakres robót obejmuje:
a) częściową niwelację terenu,
b) wykonanie podbudowy ciągów komunikacyjnych oraz fundamentów pod urządzenia i obiekty małej architektury,
c) wykonanie ciągów pieszych, montaż urządzeń, wykonanie wiaty scenicznej i grillowej oraz paleniska,
d) wykonanie ogrodzenia,
e) wykonanie nasadzeń zielonych,
f) montaż lamp oświetleniowych,
g) obsiew trawą,
h) uporządkowanie terenu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz uzupełniająco kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 wrz 2014 09:13
Data opublikowania: piątek, 26 wrz 2014 09:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:33
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 60268 razy