BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie

Udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
znak sprawy
BiRG ZP.271.12.2014

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ dla zadania:

Udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Po ogłoszeniu przetargu o udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniem:
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający odpowiada:
Pytanie:
W nawiązaniu do ogłoszenia znak sprawy: BiRG ZP.271.12.2014 r. dotyczącego przetargu na „Udzielenie w 2014 r. kredytu długoterminowego w kwocie 4 711 649,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” prosimy odpowiedź na poniższe pytanie.
Prosimy o podanie powodu nie spełnienia w 2014 r. i 2015 r. relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (wg zał. nr 1 Uchwały Nr LIX/463/2014 Rady Miejskiej z dnia 30.07.2014 r. kolumna 9.7.1).
Odpowiedź
Z przedstawionych danych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIX/463/2014 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30.07.2014r., wynika iż, zachowana jest relacja łącznej kwoty przydających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów do planowanych dochodów za lata 2014 i 2015 (kolumna 9.7), o której jest mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do w/w uchwały nie zostały wniesione żadne uwagi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, która otrzymuje uchwały zmieniające WPF i budżet Gminy Biała Piska.
Kolumnę 9.7.1. WPF jest przelicznikiem kontrolnym, który nie musi spełniać warunków ustawy o finansach publicznych, ponieważ do jego wyliczenia brane są pod uwagę dochody wykonane za 2013 rok, a nie dochody planowane według III kwartału 2013 roku, o których to mowa w ustawie o finansach publicznych.
W ramach dokonywanych zmian w budżecie w IV kwartale 2013 roku plan dochodów ulegał zmianom, wobec czego wraz ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na koniec roku zmienił się przelicznik z kolumny 9.7.1 WPF.
Data powstania: środa, 17 wrz 2014 14:14
Data opublikowania: środa, 17 wrz 2014 14:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:33
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 61237 razy