BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

„Modernizacja drogi w miejscowości Komorowo I etap”.
Biała Piska, 19.08.2014 r.

znak sprawy:
BiRG ZP.271.11.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
zadania pn; „Modernizacja drogi w miejscowości Komorowo I etap”.

Wpłynęły dwie oferty złożona przez:
1. Oferta nr 1- „Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz.
2. Oferta nr 2 - STRABAG SP. Z O.O. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:
STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
STRABAG SP. Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 54
16-300 Augustów

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono:
Oferta nr 1- „Przedsiębiorstwo Drogowo–Mostowe” w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 96,73 pkt.
Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Data powstania: środa, 20 sie 2014 10:33
Data opublikowania: środa, 20 sie 2014 10:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:32
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 63214 razy