BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont budynków gminnych w miejscowościach: Drygały przy ul. Sienkiewicza 14 I etap (remont dachu), Rogale Wielkie 14 I etap (remont dachu) oraz w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 10 I etap (remont dachu)
Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Remont budynków gminnych w miejscowościach: Drygały przy ul. Sienkiewicza 14 I etap (remont dachu), Rogale Wielkie 14 I etap (remont dachu) oraz w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 10 I etap (remont dachu)” wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę PHU „GROT” Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PHU „GROT” Jacek Olszewski,
ul. Czerniewskiego 16,
12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Data powstania: wtorek, 1 lip 2014 13:43
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2014 13:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 66826 razy